Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 25. května 2018

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost LEDVANCE GmbH a její dceřiné společnosti (souhrnně jen „společnost LEDVANCE“) zpracovávají vaše osobní údaje na našich webových stránkách, jaká opatření jsme zavedli k ochraně vašich osobních údajů a jaká práva máte v souvislosti se svými osobními údaji.


I. Úvod

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost LEDVANCE důležitá. Proto zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat.


II. Jméno a adresa správce

Odpovědný správce pro zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s touto webovou stránkou je

Společnost LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Telefon: +49 89 780673-100
Email: contact@ledvance.com
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: privacy@ledvance.com

V konkrétních případech mohou společnosti skupiny LEDVANCE být zodpovědné samy nebo společně se společností LEDVANCE GmbH. Seznam našich společností naleznete zde.


III. Obecné informace o zpracovávání osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, společnost LEDVANCE shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro provozování této webové stránky a jejích funkcí.

Pokud získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem pro jejich zpracování bude čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Pokud shromažďujeme osobní údaje za účelem plnění smlouvy mezi vámi a společností LEDVANCE, právním základem pro jejich zpracování bude čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Ten platí také v případě, že je zpracování vyžadováno, aby bylo na vaši žádost možné podniknout kroky před uzavřením smlouvy.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili zákonnou povinnost, která se na společnost LEDVANCE vztahuje, právním základem pro jejich zpracování bude čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů či zájmů jiné osoby, právním základem pro jejich zpracování bude čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti LEDVANCE nebo třetí strany a pokud tyto zájmy nepřevažují nad zájmy a základními právy, právním základem pro jejich zpracování bude čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jiným způsobem zpracovávány, omezíme jejich zpracování nebo je vymažeme, nevyžaduje-li zákonná lhůta jejich další uchovávání.


IV. Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR)

Při každém přístupu na naše webové stránky shromažďujeme o vašem zařízení určité údaje.

Shromažďujeme a do našich systémů zaznamenáváme tyto údaje:

 • informace o typu a verzi vašeho prohlížeče,
 • operační systém vašeho zařízení,
 • váš poskytovatel internetových služeb,
 • IP adresa vašeho zařízení,
 • datum a čas, kdy jste naše webové stránky navštívili,
 • webové stránky, ze kterých jste na naše webové stránky přišli,
 • webové stránky, které jste navštívili z našich webových stránek

Údaje uchováváme po dobu 7 dní, abychom zajistili funkčnost našich webových stránek a bezpečnost našich IT systémů (v případě zneužití) a abychom mohli na naší webové stránce lépe odstraňovat problémy.

Soubory protokolu jsou po 7 dnech anonymizovány a údaje již není možné použít k vaší identifikaci.


V. Kontaktní formuláře (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR)

Na našich webových stránkách nabízíme kontaktní formulář, který můžete použít k zasílání požadavků a stížností.

Shromažďujeme a uchováváme tyto údaje:

 • e-mailová adresa,
 • příjmení, jméno,
 • oslovení,
 • jazyk/země,
 • volitelně: možnosti kontaktování (adresa, telefonní číslo),
 • datum a čas přihlášení,
 • obsah zprávy.

Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, abychom vás mohli kontaktovat a zpracovat vaše požadavky a stížnosti.

Vaše údaje můžeme přenést příslušné společnosti LEDVANCE, pokud je to nutné k odpovědi na váš požadavek, např. pokud váš požadavek souvisí s produktem distribuovaným přidruženou společností LEDVANCE.

Pokud již pominul účel, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, vymažeme je. Obvykle je tomu tak, když byl váš požadavek zcela vyřízen. Platné zákony mohou vyžadovat delší uchovávání údajů v případě, že souvisí s vadami produktu nebo zárukami.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Je-li tomu tak, vaše osobní údaje vymažeme. Upozorňujeme, že poté již nebudeme moci váš požadavek zpracovat.


VI. Přihlášení k odběru newsletteru (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR)

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, musíte udělit svůj souhlas, že společnost LEDVANCE GmbH a naše přidružené společnosti vám budou zasílat informace o našich produktech a službách a také informace o událostech a marketingových kampaních.

Při přihlášení shromažďujeme tyto údaje:

 • e-mailová adresa,
 • příjmení, jméno,
 • oslovení,
 • jazyk/země,
 • datum a čas přihlášení

Vaši e-mailovou adresu používáme výlučně k zasílání newsletterů. Další shromážděné údaje používáme k personalizaci newsletteru a jako důkaz vašeho přihlášení.

Vaše údaje budeme uchovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v každém newsletteru kliknutím na odkaz „Unsubscribe“ (Zrušit odběr).


VII. myLEDVANCE.COM zákaznický portál (článek 6 par. 1 písm. B GDPR)

Máte možnost se registrovat nebo přihlásit na www.myledvance.com, na našem portále věnovaném registrovaným zákazníkům, kde můžete naše produkty online nakoupit a take čerpat další benefity a služby portálu. Informace o tom, jak jsou zpracovány vaše osobní údaje na www.myledvance.com, naleznete v příslušných Podmínkách o zpracování osobních údajů zde


VIII. Sdílení vašich osobních údajů

Společnost LEDVANCE GmbH je součástí skupiny LEDVANCE. V některých případech přenášíme vaše osobní údaje na některou z dalších společností LEDVANCE, které zpracovávají údaje samy nebo společně se společností LEDVANCE GmbH. Tyto údaje přenášíme např. pro tyto účely:

 • pro marketingové a reklamní účely, pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas;
 • v rámci používání hlavních IT a administrativních procesů skupiny LEDVANCE.

Kromě toho můžeme převádět vaše osobní údaje těmto příjemcům:

 • pečlivě vybraným a sledovaným poskytovatelům služeb – tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje výlučně naším jménem a v souladu s našimi pokyny na základě smluvních podmínek o zpracování osobních údajů;
 • jiným třetím stranám (např. veřejným orgánům), pokud to vyžadují zákony.

IX. Zpracování vašich osobních údajů mimo země EU

Vaše údaje mohou být částečně zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), což může znamenat nižší úroveň ochrany údajů, než jak tomu může být v Evropě. V těchto případech společnost LEDVANCE uzavře se svými partnery standardní smluvní doložky pro EU, aby zajistila, že bude zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů (kopii můžete získat na vyžádání), nebo vás požádáme o udělení výslovného souhlasu. Přenesení údajů do zemí, pro které EU stanovila přiměřenou úroveň ochrany údajů, nevyžadují žádné další schválení ani dohodu.

Jakýkoli převod sdruženým společnostem LEDVANCE se sídlem mimo EHP bude proveden na základě závazných firemních pravidel. Kopii závazných firemních pravidel poskytujeme na vyžádání.


X. Vaše práva

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, vznikají vám tak na základě platných zákonů vůči společnosti LEDVANCE určitá práva. Jako subjekt údajů máte v rámci nařízení GDPR zejména tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům (podle čl. 15 nařízení GDPR)

Kdykoli máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Dále na základě vašeho požadavku poskytneme informace, pro které účely používáme vaše údaje, které kategorie údajů zpracováváme, jak dlouho vaše údaje uchováváme, informace o zdroji osobních údajů (jestliže jsme je nezískali přímo od vás) a případně příjemce, kterým údaje přenášíme. Na vyžádání vám poskytneme kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu (podle č. 16 nařízení GDPR)

Máte právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné. Údaje opravíme bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz (podle č. 17 nařízení GDPR)

Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 • pro účely, pro které byly údaje shromažďovány nebo jinak zpracovávány, nejsou potřebné;
 • odvolali jste svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody nebo jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje byly zpracovány neoprávněně;
 • vymazání osobních údajů je požadováno v souladu se zákonnými povinnostmi společnosti LEDVANCE;
 • údaje byly shromažďovány na základě souhlasu dítěte.

Právo na omezení zpracování (podle čl. 18 nařízení GDPR)

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů podle následujících požadavků:

 • pokud popíráte správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli správnost osobních údajů ověřit;
 • Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Vznesli jste námitku proti zpracování a ještě nebylo ustanoveno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování na základě výše uvedených požadavků omezeno, před zrušením tohoto omezení vás budeme informovat.

Právo na přenositelnost údajů (podle čl. 20 nařízení GDPR)

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo vyžaduje- li to plnění smlouvy mezi vámi a společností LEDVANCE, máte právo od společnosti LEDVANCE získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, předáme vaše osobní údaje na základě vašeho požadavku přímo druhému správci.

Právo vznést námitku (podle čl. 21 nařízení GDPR)

Proti zpracování vašich údajů máte právo vznést námitku kdykoli, kdy jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo zákonného zájmu společnosti LEDVANCE nebo třetí strany. V důsledku toho nebudeme moci dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neexistují přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kontakt

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva nebo máte nějaké dotazy týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti LEDVANCE, použijte náš kontaktní formulář nebo nám zašlete e-mail na adresu privacy@ledvance.com.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Společnost LEDVANCE bere vaše požadavky velmi vážně a zavázala se řešit všechny vaše stížnosti. Máte však právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.


XI. Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může v budoucnu změnit. Všechny změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Datum poslední aktualizace najdete na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.