Co dělat v případe rozbití světelného zdroje (netýká se LED a halogenových světelných zdrojů)

Jediná situace, kdy může být spotřebitel vystaven účinkům rtuti, nastává v případě prasknutí nebo rozbití skla světelného zdroje. Pokud k této situaci dojde, následující zásady pomohou tyto účinky minimalizovat:

 • Nepodléhejte panice! Uvědomte si, že zářivka obsahuje pouze velmi malé množství rtuti.
 • Došlo-li k porušení světelného zdroje ve svítidle, zásadně odpojte napájení, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 • Protože se rtuť šíří u podlahy, měly by děti opustit místnost.
 • Otevřete okna a alespoň na 15 minut opusťte místnost. Je-li to možné, nechte místností procházet průvan.
 • Máte-li možnost, použijte rukavice pro ochranu před pořezáním skleněnými střepy.
 • Po vyvětrání umístěte větší kusy do vhodné nádoby a nádobu pečlivě uzavřete.
 • Nádobu se zbytky baňky byste měli dopravit do nejbližšího sběrného místa pro recyklaci světelných zdrojů. Potřebujete-li ji předtím někde uložit, učiňte tak prosím pokud možno venku.

Došlo-li k rozbití světelného zdroje na rovném povrchu (dlaždice, parkety, linoleum, PVC, laminát):

 • Seberte menší kusy skla například pomocí pevného kusu lepenky.
 • Pečlivě vytřete podlahu alespoň dvakrát po sobě utěrkami na jedno použití.

Došlo-li k rozbití na koberci:

 • Doporučuje se vysávat koberec po dobu alespoň 5 minut vysavačem při otevřených oknech. Poté místnost po dobu alespoň 15 minut vyvětrejte a tentýž postup alespoň dvakrát opakujte.
 • Je-li to možné, koberec čistěte a větrejte venku (po dobu alespoň jednoho dne).
 • Pečlivě otřete hubici vysavače a okamžitě z něj vyjměte sáček nebo pečlivě vyčistěte prachovou nádobu nebo textilní sáček. Ponechte vysavač běžet po dobu alespoň 15 minut venku.
 • Všechny použité materiály a pomůcky (rukavice, listy lepenky, jednorázové utěrky, sáček vysavače a prach z vysavače) můžete odstranit jako domácí odpad, je ovšem okamžitě třeba odstranit je z prostor pobytu osob.
 • Po odstranění všech zbytků světelného zdroje místnost vyvětrejte.

Budete-li si pamatovat následující body, budete moci sami učinit informované rozhodnutí:

 • Hlavní cestou, kterou se rtuť dostává do lidského těla, je vdechování jejích par.
 • Při pokojové teplotě je rtuť kapalinou, která se pomalu vypařuje. Toto vypařování se při vyšších teplotách prostředí urychluje. Pokud se světelný zdroj rozbije při svícení, většina rtuti je již v plynném skupenství.
 • Po rozbití světelného zdroje přilne většina rtuti na střepy a úlomky a potom se postupně vypařuje. Umístěním těchto střepů a úlomků do venkovní odpadní nádoby odstraníte rtuť rychle ze svého bytu, zatímco jejich ponechání v odpadkovém koši v kuchyni je kontraproduktivní. Stejně tak se bude rtuť z úlomků světelného zdroje v sáčku vysavače pomalu vypařovat do prostoru, v němž je vysavač uložen a používán.
 • Větrání zasažených prostor podstatně snižuje měřitelné koncentrace rtuťových par.
 • Používejte kvalitní kompaktní zářivky OSRAM – můžete si u nich být jisti, že obsah rtuti je bezpečně pod předepsanou hranicí.

Poznámka ke způsobům likvidace kompaktních zářivek: Na internetu lze nalézt mnoho nejrůznějších pokynů vydaných významnými institucemi, které si někdy vzájemně protiřečí. Právě tyto nejasnosti nás vedly k vypracování uvedené studie. Výsledky odborné studie potvrdily výše popsaná pravidla, která jsou mírně pozměněnou verzí směrnic Energy Star. Tyto i další pokyny si ovšem můžete přečíst sami: