Profesionální
Země

Podmínky záruky společnosti LEDVANCE GmbH na LED svítidla

pro podnikatele

(datum: listopad 2020)

TABULKA 1: ZÁRUKA NA LED SVÍTIDLA PRO PODNIKATELE

ZÁRUČNÍ DOBA PRODUKTY V ZÁRUCE
(rodiny produktů)
5 let
(při maximální době provozu 4 000 hodin za rok)

a) Následující prachotěsná svítidla DAMP PROOF: DAMP PROOF, DAMP PROOF COMPACT, DAMP PROOF HOUSING, DAMPPROOF SPECIAL, DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

b) Následující svítidla DOWNLIGHT: DOWNLIGHT ALU, DOWNLIGHT ALU DALI, DOWNLIGHT COMFORT

c) Následující podhledová svítidla FLOODLIGHT: FLOODLIGHT ASYMMETRIC, FLOODLIGHT PERFORMANCE, FLOODLIGHT SENSOR GEN 2 (PHOTOCELL), FLOODLIGHT SYMMETRIC GEN 1 a GEN 2 se jmenovitým výkonem více než 70 W, FLOODLIGH GEN 3, FLOODLIGHT SENSOR GEN 3, FLOODLIGHT PHOTOCELL GEN 3, FLOODLIGHT AREA

d) Následující svítidla HIGH BAY: HIGH BAY, HIGH BAY DALI

e) Následující lineární svítidla LINEAR:
• LINEAR COMPACT BATTEN, LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT, LINEAR COMPACT SWITCH
• LINEAR IndiviLED® DIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT THROUGWIRING
• LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGWIRING
• LINEAR SURFACE IP44
• LINEAR ULTRA OUTPUT

f) Následující venkovní svítidla OUTDOOR:
• OUTDOOR BOLLARD LANTERN, OUTDOOR BOLLARD POLE
• OUTDOOR FACADE BELT, OUTDOOR FACADE EDGE, OUTDOOR FACADE INDIRECT, OUTDOOR FACADE LANTERN, OUTDOOR FACADE POLE, OUTDOOR FACADE SPOT, OUTDOOR FACADE UP DOWN
• OUTDOOR SURFACE POLE, OUTDOOR SURFACE ROUND, OUTDOOR SURFACE SQUARE

g) Následující zapuštěná svítidla PANEL: PANEL IndiviLED®, PANEL IP54, PANEL LED 1200 DIRECT INDIRECT, PANEL PERFORMANCE, PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT

h) Následující bodová svítidla SPOT: SPOT ADJUST, SPOT ADJUST DALI, SPOT FIX, SPOT MULTI, SPOT VARIO

i) Následující přisazená svítidla SURFACE: SURFACE COMPACT IK10

j) Následující svítidla TRACKLIGHT: TRACKLIGHT SPOT, TRACKLIGHT SPOT COMPACT, TRACKLIGHT SPOT ZOOM

k) Následující svítidla TruSys®: TruSys®, TruSys® DALI, TruSys® PERFORMANCE ON/OFF, TruSys® PERFORMANCE DALI, TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL
3 roky
(při maximální době provozu 4 000 hodin za rok)
a) Následující prachotěsná svítidla DAMP PROOF: DAMP PROOF SLIM VALUE, DAMP PROOF VALUE

b) Následující podhledová svítidla DOWNLIGHT: DOWNLIGHT SLIM ROUND, DOWNLIGHT SLIM SQUARE

c) Následující reflektorová svítidla FLOODLIGHT: FLOODLIGHT SYMMETRIC GEN 1 a GEN 2 se jmenovitým výkonem 70 W nebo méně, FLOODLIGHT SYMMETRIC SENSOR GEN 1 a GEN 2 (MOTION + LIGHT), FLOODLIGHT VALUE, FLOODLIGHT VALUE SENSOR (MOTION + LIGHT)

d) Následující svítidla s funkcí nouzového osvětlení:
• DAMP PROOF EMERGENCY, DAMP PROOF VALUE EMERGENCY
• DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
• EMERGENCY CONVERSION BOX, EMERGENCY DOWNLIGHT, EMERGENCY EXIT SIGN
• LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY LINEAR HOUSING
• TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY

e) Jiné: PANEL VALUE, SPOT KIT LED, SURFACE CIRCULAR, WORKLIGHT VALUE

TABULKA 2: DATUM PLATNOSTI A ZÁRUČNÍ ÚZEMÍ

Datum platnosti záručních podmínek: 1. listopadu 2020
Záruční území: Země v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), včetně Velké Británie (i po jejím odchodu z EU), a následující země: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

TABULKA 3: UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE

1) CO JE ZAPOTŘEBÍ PŘEDLOŽIT V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ REKLAMACE?

Pro uplatnění záruční reklamace musí kupující předložit společnosti LEDVANCE nebo místně příslušné odpovědné pobočce skupiny LEDVANCE (pobočka LEDVANCE) před vypršením záruční doby následující dokumenty:

a) reklamaci obsahující alespoň následující informace:
- jméno, příjmení a platnou poštovní adresu kupujícího
- pro přímé zákazníky LEDVANCE dále také zákaznické číslo LEDVANCE příslušného kupujícího
- informace o produktu v záruce (mimo jiné zejména: název produktu, číslo produktu (EAN) / identifikační kód produktu (IC), zakoupené množství, reklamované množství)
– důvod reklamace

b) kopii originální faktury na produkt v záruce, nebo – pouze pro přímé zákazníky LEDVANCE – kopii originálního dodacího listu LEDVANCE.

Registrace produktu pro záruku není vyžadována.

Vrácení reklamovaného produktu na vyžádání:
Vrácení reklamovaného produktu není zpočátku vyžadováno. Při každé záruční reklamaci si však příslušná místně odpovědná pobočka LEDVANCE vyhrazuje právo vyžádat si vrácení reklamovaného produktu. V takovém případě musí být vadný produkt v záruce kompletně vrácen, a to poštou se zaplaceným poštovným, v nerozbitném balení.

2) KOMU MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE ADRESOVÁNA?

Zpracování záručních reklamací a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajišťuje příslušná místně odpovědná pobočka LEDVANCE, viz seznam zemí na následujícím odkazu: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) produkt se zárukou zakoupil.

3) V JAKÉ PODOBĚ MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE PODÁNA?

Reklamace musí být podána

a) písemně poštou, s uhrazeným poštovným, na adresu místně příslušné odpovědné pobočky LEDVANCE.

b) - pokud je na seznamu zemí na adrese www.ledvance.com/guarantee-country-list pro příslušnou zemi pro uplatnění záruční reklamace uveden odkaz na online reklamační formulář, lze reklamaci podat prostřednictvím tohoto online reklamačního formuláře.

Podání jiný způsobem (např. emailem, telefonicky nebo faxem) není možné.

1. Rozsah, ručitel/kupující

1.1. Společnost LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei Munchen, Německo (dále jako LEDVANCE) tímto výhradně uděluje záruku uvedenou v TABULCE 1 na produkty v záruce a v rámci uvedených záručních lhůt.

1.2. Osobami oprávněnými ze záruky jsou výhradně podnikatelé ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB), kteří zakoupili produkt se zárukou podle TABULKY 1 po jejím vstupu v platnost podle TABULKY 2 během doby platnosti těchto záručních podmínek v rámci záručního území podle TABULKY 2 (dále jako „záruční území“), a to za předpokladu, že nákup byl proveden za obchodním účelem nebo za účelem samostatné výdělečné činnosti (např. komerční použití, komerční prodej nebo komerční instalace u třetích stran). Jedna záruční reklamace související s jedním produktem v záruce však může být uplatněna pouze jednou a jedním kupujícím, nikoli několikrát různými kupujícími v rámci prodejního řetězce.

1.3. Tyto záruční podmínky se vztahují výhradně a kompletně na záruku uvedenou v TABULCE 1 od data platnosti těchto záručních podmínek a v rámci záručního území podle TABULKY 2 . Jakékoli jiné platné záruční nároky v souvislosti s produkty LEDVANCE zakoupenými před datem platnosti těchto záručních podmínek nebo mimo záruční území zůstávají tímto nedotčeny a kupující bude mít i nadále nárok na vznesení takovýchto jiných záručních nároků v dané záruční době v souladu s ustanoveními příslušných platných záručních podmínek.

2. Předmět a podmínky záruky

2.1. Pod podmínkou, že nebyla překročena maximální doba provozu podle TABULKY 1, společnost LEDVANCE v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek ručí za to, že příslušný produkt v záruce – pod podmínkou čl. 2.2 – nebude během příslušné záruční lhůty vykazovat výrobní vady a vady materiálu.

2.2. Tato záruka se vztahuje výhradně na originální produkt v záruce dodaný v originálním balení a na originální příslušenství, které bylo v originálním balení obsaženo (v příslušných případech). Záruka se nevztahuje na použité produkty, vyměnitelné světelné zdroje ani na případně dodané baterie nebo akumulátory (v příslušných případech).

2.3. Záruční nárok bude platný pouze tehdy, pokud byl reklamovaný produkt vždy provozován v rámci přípustných specifikací podle datového listu produktu a pokud byl nainstalován, uveden do provozu a používán v souladu s návodem k instalaci a provozu.

2.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu produktu kupujícím.

3. Vyloučení záruční reklamace

Záruka bude vyloučena mimo jiné zejména v následujících případech:

a) pouze zanedbatelné nebo nevýznamné poškození nebo vady produktu v záruce (např. výpadek jednoho z několika LED čipů nebo LED polí),

b) vypršení obvyklé doby životnosti produktu v záruce specifikované výrobcem v rámci záruční doby anebo běžné snížení světelného toku produktu v záruce v rámci specifikací výrobce (mimo jiné zejména specifikace životnosti pomocí hodnoty L anebo B, např. „L70/B20“),

c) obvyklé změny barvy světla produktu v záruce,

d) přirozené opotřebení produktu v záruce,

e) nesprávné nebo nevhodné použití produktu v záruce,

f) provoz produktu v záruce v nepřípustném nebo nevhodném provozním prostředí (např. přílišná vlhkost, horko, chlad nebo prašnost, korozivní prostředí nebo případy, kdy je vnitřní svítidlo nepřípustným způsobem vystaveno přímému venkovnímu slunečnímu svitu),

g) poškození nebo vady z důvodu překročení přípustných teplotních limitů, počtu spínacích cyklů nebo hodnot napětí nebo z důvodu nekvalitní napájecí sítě (např. napěťové špičky, přepětí nebo podpětí),

h) pokud kupující nebo třetí strana produkt v záruce změní, opraví nebo jej provozuje společně s produkty nebo softwarem kupujícího nebo třetí strany bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti LEDVANCE,

i) škody nebo vady způsobené kupujícím nebo třetí stranou nebo

j) nepředvídatelné události vyšší moci, které jsou nad rámec kontroly LEDVANCE a za něž společnost LEDVANCE nenese odpovědnost (např. přírodní katastrofy).

4. Záruční plnění

4.1. Záruční plnění bude příslušet kupujícímu ve smyslu čl. 1.2 tehdy, pokud

a) došlo k výrobní vadě nebo vadě materiálu ve smyslu čl. 2.1 během záruční lhůty a jsou splněny další podmínky reklamace v souladu s čl. 2,

b) neexistují důvody pro vyloučení záruky v souladu s čl. 3 a

c) kupující řádně podal záruční reklamaci v souladu s TABULKOU 3 .

4.2. Záruční plnění spočívá výlučně a podle výhradního uvážení společnosti LEDVANCE v následujícím:

a) poskytnutí náhradního produktu zdarma v souladu s ustanoveními čl. 4.3 nebo

b) - pouze v případě, že kupující je přímým zákazníkem LEDVANCE – dobropis ve výši kupní ceny na účet kupujícího.

Přímý zákazník LEDVANCE je zákazník, který si zakoupil produkt se zárukou přímo od společnosti LEDVANCE nebo pobočky LEDVANCE se sídlem na záručním území (a nikoli od distributora nebo jiné třetí strany).

4.3. V případě dodávky náhradního produktu si společnost LEDVANCE vyhrazuje právo poskytnout jiný ekvivalentní náhradní produkt stejného druhu, jehož vlastnosti, specifikace a design se mohou od reklamovaného produktu lišit. Náhradní produkt bude zasílán výhradně v rámci záručního území.

4.4. Záruční reklamace a záruční plnění nezahrnují mimo jiné zejména následující:

a) opravu reklamovaného produktu,

b) úhradu nákladů na vrácení vadného produktu podle TABULKY 3 ,

c) úhradu nákladů na instalaci, demontáž, přepravu, cestu, práci, plánování a projektové řízení, nákladů na materiál nebo nákladů na trasování chyb, nebo

d) jiné nároky na kompenzaci nebo úhradu nákladů (např. na přepravu nebo následné škody nebo ušlý zisk).

4.5. Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo na kontrolu oprávněnosti záruční reklamace.

4.6. Zpracování záruční reklamace a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajistí

- společnost LEDVANCE v případě záručních reklamací v Německu a

- příslušná místně odpovědná pobočka skupiny LEDVANCE podle TABULKY 3 (dále jako „pobočka LEDVANCE“) v případě záručních reklamací v rámci záručního území mimo Německo.

Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) produkt se zárukou zakoupil.

4.7. Kupující obvykle obdrží záruční plnění do jednoho měsíce od řádného podání záruční reklamace

4.8. Udělením záručního plnění se neprodlužuje ani neobnovuje původní záruční lhůta.

5. Výhrada zákonných nároků

Zákonné nároky a práva kupujícího ze záruky a na základě německého zákona o odpovědnosti za výrobky (ProdHaftG) nejsou těmito záručními podmínkami a poskytnutou zárukou nijak omezeny. Zákonné nároky a práva platí nezávisle na těchto záručních podmínkách a záručních nárocích a souběžně s nimi.

6. Rozhodné právo, soudní příslušnost

6.1. Tyto záruční podmínky se řídí výhradně zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a ustanovení mezinárodního práva soukromého.

6.2. V tom rozsahu, v jakém je kupující velkoobchodníkem, právním subjektem na základě veřejného práva nebo zvláštní nadací na základě veřejného práva, mají výhradní soudní příslušnost v souvislosti s veškerými spory vyplývajícími z těchto záručních podmínek nebo s nimi souvisejícími soudy v německém Mnichově. Obecně závazná zákonná ustanovení v souvislosti s výhradní soudní příslušností tím zůstávají nedotčena.

7. Změna záručních podmínek

Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky dle svého uvážení kdykoli změnit nebo doplnit s účinností do budoucna. V takovém případě zůstávají záruční reklamace podané podle tohoto aktuálního znění záručních podmínek nedotčeny a příslušný kupující má i nadále právo podat záruční reklamaci během dané záruční lhůty v souladu s ustanoveními tohoto aktuálního znění záručních podmínek.

Sdílet stránku na sociálních médiích