Profesionální
Země

Podmínky záruky společnosti LEDVANCE GmbH na systém BIOLUX HCL

pro podnikatele

(datum: březen 2020)

TABULKA 1: ZÁRUKA NA SYSTÉM BIOLUX HCL PRO PODNIKATELE

ZÁRUČNÍ LHŮTA SYSTÉM V ZÁRUCE
5 let
(při maximálním otočení řídicí jednotky BIOLUX HCL: 7 200° za den celkem*)
Systém BIOLUX HCL společnosti LEDVANCE skládající se výhradně z následujících propojených komponent systému BIOLUX HCL:

a) ŘÍDICÍ JEDNOTKA BIOLUX HCL a

b) až 20 svítidel typu
• BIOLUX HCL PANEL anebo
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT

* Různé předprogramované nálady osvětlení lze vybrat otočením ŘÍDICÍ JEDNOTKY BIOLUX HCL po směru nebo proti směru hodinových ručiček o různý počet stupňů. Řídicí jednotku BIOLUX HCL je možné otočit po směru nebo proti směru hodinových ručiček maximálně o 7 200° (tj. 20 celých otáček o 360°) za den celkem (sečtou-li se všechny provozní kroky).

TABULKA 2: DATUM PLATNOSTI A ZÁRUČNÍ ÚZEMÍ

Datum platnosti záručních podmínek: 16. března 2020
Záruční území: Země v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), včetně Velké Británie (i po jejím odchodu z EU), a následující země: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

TABULKA 3: UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE

1. CO JE ZAPOTŘEBÍ PŘEDLOŽIT V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ REKLAMACE?

Pro uplatnění záruční reklamace musí kupující předložit společnosti LEDVANCE nebo místně příslušné odpovědné pobočce skupiny LEDVANCE (pobočka LEDVANCE) před vypršením záruční doby následující dokumenty:

a) reklamaci obsahující alespoň následující informace:
- jméno, příjmení a platnou poštovní adresu kupujícího
- pro přímé zákazníky LEDVANCE dále také zákaznické číslo LEDVANCE příslušného kupujícího
- informace o vadné komponentě (komponentách) systému (mimo jiné zejména: název produktu, číslo produktu (EAN) / identifikační kód produktu (IC), zakoupené množství, reklamované množství)
- důvod reklamace

b) kopii originální faktury na vadnou komponentu (komponenty) systému, nebo – pouze pro přímé zákazníky LEDVANCE – kopii originálního dodacího listu LEDVANCE.

Registrace systému nebo komponent systému pro reklamaci není vyžadována.

Vrácení komponent systému anebo poskytnutí dalších informací/dokumentů na vyžádání:
Vrácení komponent systému není zpočátku vyžadováno. U každé záruční reklamace si však příslušná místně odpovědná pobočka LEDVANCE vyhrazuje právo požadovat
a) vrácení vadné anebo jakékoli jiné součásti systému anebo
b) doplňující informace (např. název produktu, EAN/IC) anebo dokumenty (např. kopii originální faktury) v souvislosti s vadným systémem nebo komponenty systému.

V takovém případě musí být všechny požadované komponenty systému neprodleně vráceny, a to poštou se zaplaceným poštovným v nerozbitném obalu, anebo musí být neprodleně poskytnuty doplňující informace/dokumenty.

2) KOMU MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE ADRESOVÁNA?

Zpracování záručních reklamací a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajišťuje příslušná místně odpovědná pobočka LEDVANCE, viz seznam zemí na následujícím odkazu: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) systém se zárukou zakoupil.

3) V JAKÉ PODOBĚ MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE PODÁNA?

Reklamace musí být podána

a) písemně poštou, se zaplaceným poštovným, na adresu místně příslušné odpovědné pobočky LEDVANCE.


b) - pokud je na seznamu zemí na adrese www.ledvance.com/guarantee-country-list pro příslušnou zemi pro uplatnění záruční reklamace uveden odkaz na online reklamační formulář, lze reklamaci podat prostřednictvím tohoto online reklamačního formuláře.

Podání jiný způsobem (např. emailem, telefonicky nebo faxem) není možné.

1. Rozsah, ručitel/kupující

1.1. Společnost LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei Munchen, Německo (dále jako LEDVANCE) tímto výhradně uděluje záruku na systém uvedenou v TABULCE 1 pro systém v záruce a v rámci uvedené záruční lhůty.

1.2. Osobami oprávněnými ze záruky jsou výhradně podnikatelé ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB), kteří zakoupili produkt se zárukou podle TABULKY 1 po jejím vstupu v platnost podle TABULKY 2 během doby platnosti těchto záručních podmínek v rámci záručního území podle TABULKY 2 (dále jako „záruční území“), a to za předpokladu, že nákup byl proveden za obchodním účelem nebo za účelem samostatné výdělečné činnosti (např. komerční použití, komerční prodej nebo komerční instalace u třetích stran). Jedna záruční reklamace související s komponentou jednoho systému v záruce však může být uplatněna pouze jednou a jedním kupujícím, nikoli několikrát různými kupujícími v rámci prodejního řetězce.

1.3. Tyto záruční podmínky se vztahují výhradně a kompletně na záruku systému uvedenou v TABULCE 1 od data platnosti těchto záručních podmínek a v rámci záručního území podle TABULKY 2 . Jakékoli jiné platné záruční nároky v souvislosti s produkty LEDVANCE zůstávají tímto nedotčeny a příslušný kupující má nárok na vznesení takovýchto jiných záručních nároků v příslušné záruční době v souladu s ustanoveními příslušných platných záručních podmínek.

2. Předmět záruky

2.1. Předmětem záruky na systém je celý systém v záruce, který se skládá výhradně z propojených komponent systému podle TABULKY 1, včetně zabudovaného nebo dodaného firmwaru/softwaru a případně nainstalovaných opravných programů, řešení chyb, aktualizací anebo upgradů.

2.2. Záruka na systém a záruční nároky nezahrnují zařízení, produkty, firmware, software nebo mobilní aplikace společnosti LEDVANCE, kupujícího nebo třetí strany, které nejsou komponenty systému podle TABULKY 1 anebo nejsou předmětem záruky na systém podle čl. 2.1 (dále společně jako „produkty, na které se nevztahuje záruka na systém“). Společnost LEDVANCE nenese žádnou odpovědnost, povinnost, záruku nebo garanci za produkty kupujícího nebo třetí strany, na které se nevztahuje záruka na systém, ani za jejich provoz kupujícím nebo třetí stranou, nebo za související přerušení, škody nebo vady (např. viry nebo jiný škodlivý software).

2.3. Tato záruka na systém se vztahuje výhradně na originální komponenty systému dodané v originálním balení a na originální příslušenství, které bylo v originálním balení obsaženo (v příslušných případech). Záruka na systém se nevztahuje na použité produkty, vyměnitelné světelné zdroje ani na případně dodané baterie nebo akumulátory (v příslušných případech).

2.4. Pro uvedení systému do provozu a jeho nastavení je vyžadována a povolena aplikace BIOLUX App. Použití aplikace BIOLUX se řídí výhradně podmínkami použití aplikace BIOLUX, které se zobrazují během instalace aplikace. Jsou také k dispozici v aplikaci. Na aplikaci BIOLUX ani případné přerušení, škody nebo vady způsobené použitím aplikace BIOLUX nebo porušením podmínek použití aplikace BIOLUX se záruka na systém a záruční nároky nevztahují.

3. Podmínky záruky

3.1. Pod podmínkou, že

a) komponenty systému byly vždy provozovány jako celý systém podle čl. 2.1 po celou dobu záruční lhůty a

b) nebyl překročen maximální stupeň otočení podle TABULKY 1,
společnost LEDVANCE v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek v rámci záruky na systém zaručuje, že systém nebude během záruční lhůty vykazovat výrobní vady nebo vady materiálu.

3.2. Záruční nároky na základě této záruky na systém nelze uplatnit, pokud jsou jednotlivé komponenty systému během záruční lhůty provozovány, trvale nebo dočasně,

a) jako jeden samostatný produkt mimo záruční systém nebo

b) v kombinaci či společně s produktem, na který se nevztahuje záruka na systém, podle čl. 2.2 (s výjimkou aplikace BIOLUX).
Výše uvedené platí také v případě, že produkt, na který se nevztahuje záruka na systém, je produkt společnosti LEDVANCE. Případné samostatné jednotlivé záruky společnosti LEDVANCE na produkty společnosti LEDVANCE, na které se nevztahuje záruka na systém, tím zůstávají nedotčeny.

3.3. Záruční nárok bude platný pouze tehdy, pokud byl reklamovaný produkt vždy provozován v rámci přípustných specifikací podle datového listu produktu a pokud byl nainstalován, uveden do provozu a používán v souladu s návodem k instalaci a provozu.

3.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu produktu kupujícím. Pokud byly jednotlivé komponenty systému zakoupeny v různé dny, bude pro začátek záruční lhůty určující ta součást systému, která byla zakoupena nejdříve.

4. Vyloučení záruční reklamace

Záruka bude vyloučena mimo jiné zejména v následujících případech:

a) pouze zanedbatelné nebo nevýznamné poškození nebo vady systému nebo komponent systému v záruce (např. výpadek jednoho z několika LED čipů nebo LED polí),

b) vypršení obvyklé doby životnosti komponent systému v záruce specifikované výrobcem v rámci záruční doby anebo běžné snížení světelného toku komponent systému v záruce v rámci specifikací výrobce (mimo jiné zejména specifikace životnosti pomocí hodnoty L anebo B, např. „L70/B20“),

c) obvyklé změny barvy světla komponent systému,

d) přirozené opotřebení systému nebo komponent systému v záruce,

e) nesprávné nebo nevhodné použití systému nebo komponent systému v záruce,

f) provoz systému nebo komponent systému v záruce v nepřípustném nebo nevhodném provozním prostředí (např. přílišná vlhkost, horko, chlad nebo prašnost, korozivní prostředí nebo případy, kdy je vnitřní svítidlo nepřípustným způsobem vystaveno přímému venkovnímu slunečnímu svitu),

g) poškození nebo vady z důvodu překročení přípustných teplotních limitů, počtu spínacích cyklů nebo hodnot napětí nebo z důvodu nekvalitní napájecí sítě (např. napěťové špičky, přepětí nebo podpětí),

h) pokud kupující nebo třetí strana systém nebo komponenty systému v záruce změní nebo opraví bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti LEDVANCE,

i) škody nebo vady způsobené kupujícím nebo třetí stranou nebo

j) nepředvídatelné události vyšší moci, které jsou nad rámec kontroly LEDVANCE a za něž společnost LEDVANCE nenese odpovědnost (např. přírodní katastrofy).

5. Záruční plnění

5.1. Záruční plnění bude příslušet kupujícímu ve smyslu čl. 1.2 tehdy, pokud

a) došlo k výrobní vadě nebo vadě materiálu ve smyslu čl. 3.1 během záruční lhůty a jsou splněny další podmínky reklamace v souladu s čl. 2 a čl. 3,

b) neexistují důvody pro vyloučení záruky v souladu s čl. 4 a

c) kupující řádně podal záruční reklamaci v souladu s TABULKOU 3 .

5.2. Záruční plnění spočívá výlučně a podle výhradního uvážení společnosti LEDVANCE v následujícím:

a) poskytnutí náhradního produktu zdarma v souladu s ustanoveními čl. 5.3 nebo

b) - pouze v případě, že kupující je přímým zákazníkem LEDVANCE – dobropis ve výši kupní ceny na účet kupujícího.

Záruční plnění bude poskytnuto pouze pro příslušné vadné jednotlivé komponenty systému – nikoli na celý systém v záruce. Přímý zákazník LEDVANCE je zákazník, který si zakoupil systém se zárukou přímo od společnosti LEDVANCE nebo pobočky LEDVANCE se sídlem na záručním území (a nikoli od distributora nebo jiné třetí strany).

5.3. V případě dodávky náhradního produktu si společnost LEDVANCE vyhrazuje právo poskytnout jiný ekvivalentní náhradní produkt stejného druhu, jehož vlastnosti, specifikace a design se mohou od reklamované komponenty systému lišit. Náhradní produkt bude zasílán výhradně v rámci záručního území.

5.4. Záruční reklamace a záruční plnění nezahrnují mimo jiné zejména následující:

a) opravu záručního systému nebo jednotlivých komponent systému,

b) úhradu nákladů na vrácení komponent systému podle TABULKY 3 ,

c) úhradu nákladů na instalaci, demontáž, přepravu, cestu, práci, plánování a projektové řízení, nákladů na materiál nebo nákladů na trasování chyb, nebo

d) jiné nároky na kompenzaci nebo úhradu nákladů (např. na přepravu nebo následné škody nebo ušlý zisk).

5.5. Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo na kontrolu oprávněnosti záruční reklamace.

5.6. Zpracování záruční reklamace a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajistí

– společnost LEDVANCE v případě záručních reklamací v Německu a

– příslušná místně odpovědná pobočka skupiny LEDVANCE podle TABULKY 3 (dále jako „pobočka LEDVANCE“) v případě záručních reklamací v rámci záručního území mimo Německo.

Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) systém se zárukou zakoupil.

5.7. Kupující obvykle obdrží záruční plnění do jednoho měsíce od řádného podání záruční reklamace

5.8. Udělením záručního plnění se neprodlužuje ani neobnovuje původní záruční lhůta.

6. Výhrada zákonných nároků

Zákonné nároky a práva kupujícího ze záruky a na základě německého zákona o odpovědnosti za výrobky (ProdHaftG) nejsou těmito záručními podmínkami a poskytnutou zárukou na systém nijak omezeny. Zákonné nároky a práva platí nezávisle na těchto záručních podmínkách a záručních nárocích a souběžně s nimi.

7. Rozhodné právo, soudní příslušnost

7.1. Tyto záruční podmínky se řídí výhradně zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a ustanovení mezinárodního práva soukromého.

7.2. V tom rozsahu, v jakém je kupující velkoobchodníkem, právním subjektem na základě veřejného práva nebo zvláštní nadací na základě veřejného práva, mají výhradní soudní příslušnost v souvislosti s veškerými spory vyplývajícími z těchto záručních podmínek nebo s nimi souvisejícími soudy v německém Mnichově. Obecně závazná zákonná ustanovení v souvislosti s výhradní soudní příslušností tím zůstávají nedotčena.

8. Změna záručních podmínek

Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky dle svého uvážení kdykoli změnit nebo doplnit s účinností do budoucna. V takovém případě zůstávají záruční reklamace podané podle tohoto aktuálního znění záručních podmínek nedotčeny a příslušný kupující má i nadále právo podat záruční reklamaci během dané záruční lhůty v souladu s ustanoveními tohoto aktuálního znění záručních podmínek.

Sdílet stránku na sociálních médiích