Profesionální

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LEDVANCE S.R.O.

PLATNOST OD: 1.3.2021 VERZE: 01/2021

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak, potom se těmito Podmínkami řídí právní vztah, který vzniká mezi objednatelem zboží a LEDVANCE s.r.o. jako jejich dodavatelem (LEDVANCE s.r.o. dále také jako „dodavatel“), bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Za zboží se pro účely těchto Podmínek považují světelné zdroje, LED, světelné systémy (předřadníky a systémy řízení osvětlení) a svítidla dodavatele (dále jen „zboží“). Specifikace dodávaného zboží je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy.

2. Jednotlivá ustanovení těchto Podmínek platí, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi objednatelem a dodavatelem stanovena jiná úprava. Objednatel objednávkou potvrzuje seznámení a souhlas s těmito Podmínkami dodavatele. Jakékoli všeobecné obchodní podmínky objednatele mohou vedle těchto Podmínek platit pouze v případě, že k takovému následku směřující projev vůle ze strany dodavatele bude proveden výslovně a v písemné formě.

3. Objednatel výslovně potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s čl. III. odst. 8, čl. V. odst. 2 a 5, čl. VIII. odst. 3, čl. X. odst. 1, 3 a 4 a čl. XIII. odst. 5, 11 podmínek.

II. OBJEDNÁVÁNÍ A POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

1. Písemné objednávky předkládá objednatel dodavateli osobně, faxem nebo elektronicky, a to v pracovní dnech vždy nejpozději do 12:00 hodin. Objednávky doručené dodavateli po 12:00 hodině budou zpracovány následující pracovní den. Objednávka musí obsahovat:

 • obchodní jméno objednatele
 • sídlo, IČ, DIČ
 • přesnou specifikaci zboží dle EAN kódu nebo jiného dohodnutého kódu
 • objednané množství v kusech
 • požadovaný termín dodání (den, měsíc, rok)
 • adresu dodání
 • kontaktní údaje na osobu, která je oprávněná objednateli vystavovat objednávky,
 • stejně tak jako všechny náležitosti dle obchodního zákoníku a zákona o účetnictví v platném znění.


2. Minimální hodnota jedné objednávky je 15 000 Kč bez DPH. V případě, že smlouva/objednávka objednatele je vystavena na dodávku zboží, jehož celková hodnota je menší než 15.000,- Kč bez DPH, je dodavatel oprávněn k ceně zboží naúčtovat jednorázový paušální příplatek ve výši 500,- Kč bez DPH.

3. Minimální objednávkové množství je kartónové balení, pokud není dohodnuto jinak. Při objednání neúplného balení je objednatel povinen zaplatit dodavateli jednorázový paušální příplatek ve výši 80,- Kč za každé neúplné kartonové balení.

4. Objednávka zavazuje dodavatele až po jejím potvrzení.

5. Objednávky objednatele mohou být dodavatelem potvrzovány formou Potvrzení objednávky v elektronické podobě (e-mail) na emailovou adresu objednatele, přičemž pro platnost potvrzené objednávky se nevyžaduje opatření emailu elektronicky zaručeným podpisem; takto potvrzená objednávka není neplatná pro nedostatek formy.

6. Potvrzením objednávky objednatele je i dodání zboží dodavatelem objednateli.

7. Tyto Podmínky jsou formou přílohy nedílnou součástí kupní smlouvy na zboží dodavatele s tím, že se vztahují na všechny právní vztahy vzniklé mezi dodavatelem a objednatelem.

8. Objednatel je povinen překontrolovat správnost potvrzené objednávky ihned po jejím obdržení. Zjistí-li rozpor mezi svou objednávkou a dodavatelem potvrzenou objednávkou, je povinen nejpozději do 2 dnů písemnou formou potvrzenou objednávku odmítnout. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že potvrzená objednávka je perfektní a pro obě smluvní strany závazná.

9. Jakékoli navazující nebo doplňující dohodnuté záležitosti nebo dohody ke kupní smlouvě musí být uskutečněny výlučně v písemné formě a musí být písemně potvrzeny oběma smluvními stranami.

III. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZAPOČTENÍ

1. Cenu se objednatel zavazuje dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury - daňového dokladu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů.

2. Není – li mezi smluvními stranami uzavřena jiná písemná dohoda o kupní ceně zboží, je objednatel povinen uhradit dodavateli kupní cenu stanovenou na základě ceníku dodavatele platného ke dni doručení objednávky dodavateli. Nad rámec sjednané kupní ceny je objednatel povinen dodavateli uhradit DPH v zákonné výši.

3. Zvýhodněné cenové podmínky pro objednatele, tj. např. množstevní sleva z kupní ceny, musí být dohodnuty písemně.

4. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury - daňového dokladu, která bude objednateli zaslána. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, stanovuje se splatnost faktury (daňového dokladu) na 14 dní ode dne vystavení faktury dodavatelem. Cena bude zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýchkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Závazek objednatele k zaplacení ceny je splněn okamžikem připsání předmětné částky na účet dodavatele.

5. Pokud dojde kdykoli od nabytí platnosti smlouvy/potvrzení objednávky dodavatelem do dne dodání zboží, ke zvýšení provozních nákladů dodavatele nebo ke zvýšení cen surovin potřebných pro plnění konkrétní kupní smlouvy výrobcem zboží, a to při zvýšení celkových provozních nákladů dodavatele či celkových výrobních nákladů výrobce zboží o více než 5 % ve srovnání s provozními náklady dodavatele či výrobními náklady výrobce k datu uzavření kupní smlouvy nebo k datu odeslání nabídky spolupráce objednateli, je dodavatel oprávněn navýšit kupní cenu v poměru navýšení celkových provozních nákladů dodavatele či celkových výrobních nákladů výrobce zboží. Provozními náklady dodavatele se rozumí zejména náklady na skladování, jakož i veškeré dovozní náklady včetně dopravních nákladů, cla, případných dovozních přirážek či úroků z dovozních depozit, nákladů v souvislosti s nakládáním s odpady a obaly a dalších nákladů vzniklých z důvodů jiných opatření státních orgánů přijatých v souvislosti s dovozem zboží či distribucí zboží na území České republiky.

6. Je-li cena mezi smluvními stranami sjednána v Kč a změní-li se kurz devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou mezi Kč a EUR tak, že by cena v případě jejího přepočítání na EUR v den zdanitelného plnění byla více než o 2% či 10.000,-Kč nižší než v den nabytí platnosti smlouvy/potvrzení objednávky, je dodavatel oprávněn objednateli fakturovat cenu v Kč, jež bude navýšena o příslušný rozdíl vzniklý změnou kurzu devizového trhu (přičemž toto navýšení bude odpovídat výši rozdílové částky v EUR přepočítané na Kč dle kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB mezi Kč a EUR v den zdanitelného plnění). To však neplatí v případě, že ke shora uvedené skutečnosti dojde v důsledku prodlení dodavatele s dodáním zboží.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pouze takové pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen dodavatelem. Dodavatel je oprávněn započíst vůči objednateli jakékoli splatné pohledávky. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za dodavatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů od vystavení příslušného vyúčtování. Právo dodavatele na náhradu škody není tímto dotčeno. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Místem dodání zboží sídlo nebo místo podnikání objednatele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel.

2. Objednatel je povinen řádně dodané zboží převzít (řádně dodaným zbožím se rozumí i funkční zboží, které má pouze takové vady, které nebrání řádnému užívání zboží k účelu sjednanému ve smlouvě nebo k účelu vzhledem k povaze zboží obvyklému). Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím zboží, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele.

3. Dodavatel splní termín dodání zboží jeho předáním objednateli nebo dodáním příslušného zboží na dohodnuté místo v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí zboží nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána; postačí pouze prohlášení dodavatele o příslušné skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce.

4. Objednatel je povinen při převzetí zboží prohlédnout. Není-li to možné (nikoli však z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku zboží co nejdříve po předání.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží vykazuje pouze drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na jeho funkčnost. Tuto skutečnost je však oprávněn uvést do dodacího/předávacího protokolu.

6. V případě, že balení neodpovídá stavu pospanému v předchozí větě, je objednatel povinen sepsat písemný zápis popisující stav zboží, jež bude podepsán řidičem přepravní společnosti a dle možností doplněný o fotodokumentaci. O takovéto zásilce informuje objednatel bezodkladně (nejpozději však do 2 pracovních dnů) dodavatele.

V. TERMÍN DODÁNÍ

1. Včasné dodání zboží ze strany dodavatele je podmíněno včasným dodáním veškerých potřebných podkladů ze strany objednatele, obdržením nutných povolení, souhlasů a schválení, poskytnutím potřebné součinnosti, dodržením dohodnutých platebních podmínek a jiných povinností objednatele. Nejsou-li uvedené předpoklady včas splněny, přiměřeně se prodlužuje termín stanovený pro dodání zboží.

2. Plnění dodavatele je rovněž podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem. Po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s dodáním zboží a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení objednatele.

3. Termín dodání zboží uvedený v potvrzení objednávky má pouze rámcově informativní charakter a není fixním termínem dodávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na jednostranné prodloužení termínu dodání zboží o přiměřenou dobu z důvodu prodlení výrobce zboží s jeho dodávkou, přičemž o této skutečnosti je dodavatel povinen informovat objednatele. Prodloužení termínu dodání zboží z důvodu dle předchozí věty není považováno za porušení smluvní povinnosti.

4. Není-li dodání zboží uskutečněno ve sjednaném termínu z důvodu existence vyšší moci, jež nastala v období od počátku platnosti smlouvy do stanoveného termínu pro dodání zboží, nebo z důvodu specifikovaného v odst. 3 tohoto článku, přiměřeně se tento termín pro dodání zboží prodlužuje. Za vyšší moc se považuje taková překážka, která povinné straně brání v plnění, která nastala nezávisle na její vůli, u níž nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a která nevznikla teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti, a která nevznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávka, výluka, průtahy či neudělení úředního povolení (zejména vývozního povolení ze strany příslušného orgánu v zemi výrobce), které je k dodání zboží nezbytné.

5. V případě dodavatelem zaviněného prodlení s předáním zboží ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny opožděně dodaného zboží bez DPH za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny opožděně dodaného zboží bez DPH.

6. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem plnění, přičemž takové plnění se považuje za řádné a objednatel je povinen jej převzít.

VI. MNOŽSTVÍ DODANÉHO ZBOŽÍ

1. Zjištěné rozdíly v množství dodaného zboží musí být písemně oznámeny dodavateli, nejpozději do 2 pracovních dní po podepsání protokolu o převzetí zboží. Pozdější reklamace množství dodaného zboží nebudou dodavatelem akceptované.

VII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Objednatel nabude vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením sjednané ceny. Dokud objednatel vlastnické právo ke zboží nenabude, nesmí ohledně tohoto zboží činit jakékoli dispoziční úkony bez předchozího písemně uděleného souhlasu dodavatele. Pokud objednatel činí dispoziční úkon s tímto zbožím, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, výhradu vlastnictví zhotovitele oznámit.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele v okamžiku převzetí zboží objednatelem od přepravce.

2. Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlenís převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v první den takového prodlení.

3. Objednatel přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1764 až 1766 občanského zákoníku.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Dodavatel poskytuje objednateli smluvní záruku na materiálové a výrobní vady dodaného zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na objednatele a končí uplynutím 24 měsíců.

2. Poskytnutí smluvní záruky je podmíněno uhrazením všech splatných závazků objednatele vůči dodavateli. Pokud bude objednatel v době reklamace vady zboží v prodlení s úhradou některého ze svých splatných závazků vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn řešení reklamačního nároku objednatele přerušit po dobu prodlení objednatele s úhradou svých závazků vůči dodavateli, aniž by však došlo k přerušení nebo prodloužení záruční doby.

3. Objednatel uplatňuje reklamace z vad zboží prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu:

LEDVANCE s.r.o.
U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 272 118 855
Fax: +420 272 118 885
E-mail: info.cz@ledvance.com

4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce smluvní záruční doby. Logistické a množstevní reklamace je objednatel povinen dodavateli písemně oznámit nejpozději do 5 dnů od dodání zboží. Zejména v ní musí uvést:

 • obchodní jméno, adresu, IČO, DIČ, telefonní spojení, e-mail;
 • soupis reklamovaného zboží s uvedením objednacího a výrobního čísla zboží (uvedeno na štítku na zboží);
 • kopii dodacího/předávacího protokolu;
 • popis reklamovaných vad a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace (dále jen „reklamační protokol“).

5. Dodavatel potvrdí objednateli bez zbytečného odkladu písemně přijetí reklamace a způsob jejího vyřízení v souladu s tímto článkem. Dodavatel zvolí způsob vyřízení reklamace podle povahy zboží a povahy reklamované vady. V případě, že se na základě povahy zboží a povahy reklamované vady dodavatel rozhodne odstranit vadu výměnou, a nedohodnou-li se strany jinak, postupuje se podle následujících odstavců tohoto článku.

6. Pokud dodavatel ve smyslu třetí věty předchozího odstavce zašle objednateli náhradní zboží, jeobjednatel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení náhradního zboží povinen zaslat reklamované zboží na výše uvedenou adresu dodavatele určenou pro vyřizování reklamací. Vyměněné zboží je objednatel povinen vrátit zabalené do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům zvoleného způsobu přepravy zboží, řádně označené a s přiloženou kopií reklamačního protokolu.

7. V případě, že objednatel nesplní povinnosti stanovené předchozím odstavcem, je dodavatel oprávněn mu předepsat k úhradě cenu náhradního zboží včetně balného a dopravy.

8. Dodavatel se zavazuje odstranit oprávněně reklamovanou vadu v co nejkratší lhůtě s ohledem na dostupnost potřebných náhradních dílů.

9. Lhůty pro odstranění vad se prodlužují o dobu, po kterou nebyla ze strany objednatele poskytnuta součinnost nutná k řádnému odstranění vady. Jestliže dodavatel v rozporu se svojí povinností ve shora uvedených lhůtách nezapočne s odstraňováním řádně uplatněné vady, na níž se vztahuje jeho odpovědnost za vady anebo prohlásí-li, že předmětnou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

10. Dodavatel odstraní oprávněně reklamovanou vadu dodáním buď náhradního zboží či dílu nebo opravou vadného zboží či dílu, případně dodáním chybějícího zboží či odstraněním právních vad. Příslušný způsob odstranění vady zvolí dodavatel s ohledem na charakter vady a předmětného zboží a s ohledem na co nejvyšší míru hospodárnosti a efektivnosti zvoleného řešení. Odstraněním vady jedním z výše uvedených způsobů je reklamační nárok objednatele uspokojen a reklamační řízení ukončeno.

11. Nároky z vad nevznikají v případech, kdy jde pouze o nepodstatnou odchylku zboží od sjednané jakosti, nevýznamné omezení použitelnosti zboží či opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

12. Nároky z vad nevznikají v případě vad, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na objednatele:

 • v důsledku neodborného či nedbalého užívání zboží či nakládání s ním;
 • v důsledku nadměrného zatěžování;
 • působením ohně, vody, statické elektřiny, přepětím v elektrorozvodné nebo elektrické síti, nehodou, nesprávným použitím zboží, opotřebením a mechanickým poškozením, poškozením způsobeným při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo použitím nesprávným způsobem neslučitelným s obvyklým používáním nebo technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s obvyklým používáním nebo technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice
 • neodbornou instalací, montáží, chybným seřízením nebo nedodržováním instrukcí uvedených v návodu k obsluze (vyjma případů kdy neodborná montáž, chybné seřízení nebo nedodržení instrukcí uvedených v návodu k obsluze bylo provedeno dodavatelem nebo osobou pověřenou dodavatelem)
 • nevhodného umístění nebo v důsledku působení vnějších vlivů, jež nejsou a nemohly být dodavatelem rozumně předpokládány.

13. Nároky z vad dále nevznikají v případě, že příslušné zboží bylo neodborně modifikováno či opravováno objednatelem či třetí osobou, a to ani vzhledem k vadám, které byly takovým neodborným zásahem odstraňovány, ani vzhledem k vadám, které v důsledku takového neodborného zásahu vznikly.

14. Opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené jeho běžným užíváním není považováno za vadu a nejedná se o rozpor s kupní smlouvou.

15. Ze záruky je oprávněn výhradně objednatel, který není oprávněn toto právo přenést na třetí osobu bez předchozího souhlasu dodavatele.

16. Objednatel je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady, které mu vznikly neoprávněnou reklamací vady (včetně nákladů na její případné odstranění), tedy reklamací vady, na níž se nevztahuje dodavatelova odpovědnost za vady či jím poskytnutá záruka, nebo v případě, kdy objednateli nároky z vad nevznikly. Rovněž je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré marně vynaložené náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s postupem nutným k odstranění vad v případě neposkytnutí nutné součinnosti ze strany objednatele.

17. Objednatel reklamované zboží demontuje a na své náklady a nebezpečí zašle dodavateli spolu s reklamačním dopisem k posouzení reklamačního nároku. V případě uznání reklamačního nároku dodá dodavatel opravené součástky nebo náhradní zboží objednateli na sjednané místo určení v České republice. Další nároky objednatele vyplývající ze záruční odpovědnosti dodavatele jsou vyloučeny. Dodavatel se bude podílet na prokázaných a účelně vynaložených nákladech objednatele uvedených v první větě tohoto odstavce do sjednané výše pouze po písemné dohodě s objednatelem.

18. Za účelem urychlení vyřízení reklamačního nároku a zabránění vzniku škod spojených s vadným dílem na straně objednatele, nabízí dodavatel možnost odstranění vady reklamovaného zboží jeho výměnou. Dodavatel o této skutečnosti informuje objednatele písemným oznámením. Nerozporuje-li objednatel tento návrh řešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení, postupuje dodavatel při řešení reklamace výměnou podle následujících odstavců tohoto článku.

a) Dodavatel odešle objednateli náhradní zboží, které bude mít totožné parametry a vlastnosti jako reklamované zboží. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení náhradního zboží zaslat reklamované zboží na své náklady a nebezpečí na výše uvedenou adresu dodavatele určenou pro vyřizování reklamací. Vyměněné zboží je objednatel povinen zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům zvoleného způsobu přepravy zboží, řádně označené a s přiloženou kopií reklamačního protokolu

b) V případě, že je objednatel v prodlení s doručením reklamovaného zboží dodavateli, je dodavatel oprávněn objednateli vyúčtovat cenu náhradního zboží včetně balného a dopravy dle platného ceníku.

c) Pokud dodavatel vyřídí reklamaci objednatele výměnou zboží, jsou tímto nároky objednatele vyplývající či související s reklamací vůči dodavateli uspokojeny a reklamace ukončena.

d) Pokud dodavatel reklamační nárok objednatele neuzná, vyrozumí o této skutečnosti bez prodlení písemnou formou objednatele, přičemž pokud je reklamovaný díl neopravitelný, zlikviduje dodavatel takovýto díl na své náklady, aniž by jej objednateli vracel, pokud o vrácení dílu objednatel ve stanovené lhůtě dodavatele nepožádá. Pokud je reklamované zboží opravitelné, dodavatel současně s oznámením o ukončení reklamace vystaví objednateli dobropis ve výši zůstatkové hodnoty vadného zboží, aniž by ho vracel zpět objednateli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že cena náhradního zboží a jeho zaslání objednateli dle písm. a) tohoto odstavce bude dodavatelem vyúčtována a započtena proti dobropisu vystavenému dle předchozí věty.

X. NÁHRADA ÚJMY

1. Celkový rozsah povinnosti dodavatele nahradit objednateli újmu na jmění (škodu), která objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10% celkové smluvní ceny daného zboží dle této smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda. Ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené dodavatelem objednateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.

2. Zanikla-li povinnost dodavatele dodat zboží pro nemožnost takového plnění, je dodavatel povinen uhradit objednateli škodu tím vzniklou v případě, že nemožnost plnění byla dodavatelem zaviněna. Pro rozsah náhrady takto způsobené škody platí úvodní odstavec tohoto článku obdobně.

3. Sjednají-li smluvní strany ve smlouvě záruku za jakost, tato plně nahrazuje zákonnou odpovědnost dodavatele za vady.

4. V případě, že plnění ze smlouvy má sloužit zájmům třetí osoby a objednatel nebude konečným uživatelem nebo jediným uživatelem zboží, prací nebo služeb, je objednatel povinen smluvně zajistit, že třetí osoba, jejímž zájmům plnění ze smlouvy slouží, omezí odpovědnost dodavatele ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost mezi dodavatelem a objednatelem omezena smlouvou, popř. těmito Podmínkami. V případě, že objednatel takové omezení odpovědnosti nesjedná, bude povinen dodavateli nahradit případnou újmu v takovém rozsahu, který představuje rozdíl mezi náhradou újmy poskytnutou třetí osobě bez výše popsaného omezení povinnosti nahradit újmu a náhradou škody, kterou by dodavatel jinak poskytl třetí osobě při existenci shora popsaného omezení odpovědnosti.

5. Ve všech případech smluvní strana, jež tvrdí, že došlo k porušení nebo údajnému porušení smlouvy, je povinna přijmout veškerá nezbytná opatření tak, aby zmírnila vzniklou škodu.

XI. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Objednatel má možnost požádat dodavatele o vrácení zboží bez uvedení důvodu, za následujících podmínek.

a. Objednatel požádá dodavatele písemně o vrácení zboží.
b. Nedohodne-li se objednatel s dodavatelem jinak, cena zboží musí činit minimálně 10.000, - Kč bez DPH.
c. Zboží musí být zabaleno v nepoškozeném a dosud neotevřeném originálním obalu, jehož součásti je platným IC kód;
d. Objednatel je povinen připojit k vrácenému zboží sběrný list vystavený dodavatelem;
e. Případné vrácení zboží nemá vliv na splatnost faktury za zboží.
f. Na vrácení zboží nemá objednatel právní nárok a dodavatel je oprávněn vrácení zboží odmítnout bez uvedení důvodu.
g. Dodavatel je oprávněn za vrácení zboží dle tohoto článku vyúčtovat objednateli manipulační poplatek ve výši 10% z kupní ceny vraceného zboží bez DPH, není li dohodnuto jinak.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto Podmínkách. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

a. prodlení dodavatele s dodáním zboží, jež je dodavatelem zaviněno a jež je delší než 30 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty objednatel neprodleně vyrozumí dodavatele, zda trvá na dodání zboží. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí 30 kalendářních dnů po doručení předmětného vyrozumění dodavateli;

b. prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 kalendářních dnů;

c. prodlení objednatele s poskytnutím zálohové platby, které je delší než 5 kalendářních dnů, bylo-li poskytnutí zálohy sjednáno;

d. neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a tím způsobená následná nemožnost plnění dodavatele, jež je delší než 30 kalendářních dnů.

3. Dodavatel nebo objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

a. bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany,

b. byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

c. druhá smluvní strana zastavila své platby,

d. byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany,

e. byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní strany.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že vyšší moc brání dodání zboží po dobu delší než 3 měsíce.

5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy se objednatel dostane vůči němu do prodlení se splněním svých peněžitých závazků, které je delší než 30 kalendářních dnů, a to bez ohledu na to, zda tyto peněžité závazky plynou ze smlouvy, od které je odstupováno, či ze smlouvy jiné. V případě, že dodavatel od smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním jakékoli povinnosti z takové smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud není příslušný peněžitý závazek objednatele uhrazen.

XIII. DŮVĚRNOST

1. "Důvěrnými informacemi" je pro potřeby tohoto článku třeba rozumět jakékoliv informace či data označené smluvní stranou, která informace poskytuje, jako „Důvěrné“ či podobně popsané, a dále zejména jakékoli obchodní či technické informace a data, které jedna ze smluvních stran sdělí druhé, a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je předmětný smluvní vztah uzavírán (dále jen „Účel“), a to na jakémkoliv nosiči – ať už na papíře či elektronicky, včetně poskytnutí informací pomocí internetu.

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, důvěrnou informaci jí, byť i jen částečně, jakkoli zpřístupnit. Smluvní strany jsou oprávněny použít přijaté dokumenty, údaje a informace související s důvěrnou informací pouze k účelu stanovenému smluvním vztahem mezi oběma smluvními stranami. Porušením povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou není poskytnutí informací při plnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo poskytnutí informací soudu nebo rozhodčímu soudu při uplatnění jakýchkoli nároků či práv z daného smluvního vztahu a nebo poskytnutí informací, dokumentů a údajů osobám, které s danou smluvní stranou tvoří koncern (holding), dále konzultantům a jiným osobám zúčastněným na plnění smluvního vztahu nebo činnostech souvisejících s daným smluvním vztahem, kteří mají podle zákona nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti, zejména advokátům či daňovým poradcům smluvních stran, přičemž žádná ze smluvních stran není oprávněna v jakékoli souvislosti s tímto smluvním vztahem tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení a byly zavázány k jejímu dodržení ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou:

 • veřejně známé v době uzavření tohoto smluvního vztahu, nebo k jejichž zveřejnění dojde následně jiným způsobem než porušením tohoto prohlášení smluvní stranou,
 • smluvní strana musí zveřejnit v souladu se zákonem nebo příkazem státního orgánu oprávněného k tomu na základě zákona, ani na informace, které má smluvní strana prokazatelně k dispozici již k datu uzavření této smlouvy a
 • nebo budou smluvní straně sděleny třetí stranou bez nároků na omezení jejich využití nebo důvěrnost.

3. Povinnost zachovávat důvěrnost trvá i po zániku předmětného smluvního vztahu. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je poškozená smluvní strana oprávněna odstoupit od všech smluv uzavřených s druhou smluvní stranou a dále je poškozená smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takovéto porušení. Nárok poškozené strany na náhradu škody není tímto dotčen.

XIV. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy trestního či správního práva.

2. Smluvní strany se zavazují netolerovat jakoukoliv formu korupce či úplatkářství, resp. se k nim jakýmkoliv způsobem nepropůjčit, včetně toho, že se zavazují netolerovat jakékoliv protizákonné nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné moci či v jiných subjektech kontrolovanými orgány veřejné moci) sloužících k tomu, aby tyto osoby ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní strany.

XV. SOULAD S PŘEDPISY O KONTROLE VÝVOZU

1. Pokud objednatel převádí na třetí stranu zboží (hardware a/nebo software a/nebo technologii včetně související dokumentace, bez ohledu na způsob poskytnutí) dodané dodavatelem, nebo díla a služby (včetně veškerých druhů technické podpory) poskytované dodavatelem, je objednatel povinen dodržet všechny aplikovatelné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole vývozu a dalšího vývozu (re-exportu). V každém případě je objednatel povinen při převodu takového zboží, díla nebo služeb dodržet předpisy o kontrole vývozu (reexportu) České republiky, Evropské Unie a Spojených států amerických.

2. Před každým převodem zboží, děl nebo služeb poskytovaných dodavatelem na třetí osoby je objednatel povinen zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že:

nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN uskutečněním takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takového zboží, děl nebo služeb nebo poskytnutím jiných ekonomických zdrojů v souvislosti s takovým zbožím, díly nebo službami, při zohlednění omezení vnitrostátního obchodu a zákazů obejití takových embarg;

taková zboží, díla a služby nejsou zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou technologií nebo zbraněmi, za podmínek a v rozsahu, v jakém takové užívání podléhá zákazům nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení uděleno;

byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a/nebo OSN a/nebo Spojených států amerických vztahující se na obchody se subjekty, osobami a organizacemi v nich uvedených.

3. Bude-li nutné umožnit úřadům nebo dodavateli provést kontrolu vývozu, je objednatel povinen na výzvu dodavatele okamžitě poskytnout veškeré informace týkající se příslušného koncového zákazníka, příslušného místa určení a příslušného zamýšleného účelu užívání zboží, díla a služeb poskytovaných dodavatelem, jakož i o všech existujících vývozních omezeních.

4. Objednatel je povinen odškodnit a zbavit dodavatele odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, žaloby, pokuty, ztráty, náklady, výdaje a náhrady škody vzniklých z nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením předpisů o vývozní kontrole objednatelem, a objednatel se zavazuje nahradit dodavateli veškeré ztráty a výdaje z nich vyplývající.

5. Objednatel je povinen případný opětovný vývoz zboží do země původu oznámit dodavateli písemně před uskutečněním vývozu. .

6. Pokud je předmětem dodávky zboží dvojího použití ve smyslu zákona č. 594/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není objednatel oprávněn převést vlastnické právo ke zboží na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

XVI. POUŽITELNÉ PRÁVO, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto Podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či těchto Podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření písemného dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. Právo domáhat se zrušení závazku ve smyslu § 2000 občanského zákoníku je vyloučeno.

2. Písemnou formou se ve smyslu těchto Podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a) v tištěné podobě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě a) doporučenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo b) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo c) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou.

3. Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou adresu) smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.

4. Právní vztah smluvních stran se řídí právem České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud smlouva nebo tyto Podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Vylučuje se použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, §§ 1798 až 1800, § 1950, § 1995 odst. 2 a § 2630 občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání. Objednatel prohlašuje, že není v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku a že se na uzavřenou smlouvu nevztahují právní předpisy určené pro ochranu spotřebitele ve smyslu ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.

6. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud.

7. Tyto Podmínky tvoří spolu s dokumentem, jehož jsou přílohou a přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec této smlouvy nemohou být jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy

8. Zasláním či předáním objednávky objednatel potvrzuje, že:

 • se s těmito Podmínkami seznámil,
 • bezvýhradně souhlasí se zněním Podmínek,
 • souhlasí s tím, aby se smluvní vztah s dodavatelem se řídil těmito Podmínkami.
 • byt dodavatelem na tyto Podmínky dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

Objednatel bere na vědomí, že tyto Podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách dodavatele www.ledvance.com.

9. Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu.

10. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. Smlouva či její změna není sjednána, dokud smluvní strany nedojednaly v úplné shodě všechny náležitosti, a to písemným projevem (v případě objednávky se musí jednat o potvrzení objednávky v celém rozsahu bez jakékoliv odchylky) v celém rozsahu.

11. Dodavatel je ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn měnit tyto Podmínky. Účinnost změny Podmínek nastává okamžikem doručení objednateli podle článku XIII. odst. 2 a 3 těchto Podmínek. Objednatel je oprávněn do 10 dnů ode dne doručení oznámení o změně těchto Podmínek změny těchto Podmínek odmítnout a tyto Podmínky vypovědět s výpovědní lhůtou nejvýše 30 dnů od doručení výpovědi dodavateli.

Sdílet stránku na sociálních médiích