Profesionální

PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI LEDVANCE GMBH NA SVĚTELNÉ ZDROJE

PRO PODNIKATELE

(datum: květen 2021)

TABULKA 1: ZÁRUKA NA LED SVĚTELNÉ ZDROJE PRO PODNIKATELE

ZÁRUČNÍ DOBA PRODUKTY V ZÁRUCE
(rodiny produktů)
5 let • HQI® LED
• HQL® LED
• NAV LED
• PARATHOM® DIM Classic Glas, PARATHOM® DIM Classic Heatsink, PARATHOM® DIM PIN (G4/G9), PARATHOM® DIM R7S 78 75, PARATHOM® DIM R7S 78 100, PARATHOM® DIM R7S 118 125, PARATHOM® DIM R7S 118 150, PARATHOM® DIM Spot, PARATHOM® PRO Classic Glas, PARATHOM® PRO Spot
• SubstiTUBE® T8 Pro, SubstiTUBE® T8 Pro Ultra Output, SubstiTUBE® T8 Advanced, SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output, SubstiTUBE® T8 Connected, SubstiTUBE® T8 Food, SubstiTUBE® T8 Motion Sensor, SubstiTUBE® T8 U-Shape, SubstiTUBE® T5 HO/HE
4 roky • PARATHOM® PIN/R7s/T26
• PARATHOM® Classic Glas
3 roky • OSRAM DULUX® LED
• LEDinestra®, LEDinestra DIM
• SPECIAL T SLIM
• SubstiTUBE® T9, SubstiTUBE® Value
• Vintage 1906®

TABULKA 2: DATUM PLATNOSTI A ZÁRUČNÍ ÚZEMÍ

Datum platnosti záručních podmínek: 16. března 2020
Záruční území: Země v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), včetně Velké Británie (i po jejím odchodu z EU), a následující země: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

TABULKA 3: UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE

1) CO JE ZAPOTŘEBÍ PŘEDLOŽIT V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ REKLAMACE?

Pro uplatnění záruční reklamace musí kupující předložit společnosti LEDVANCE nebo místně příslušné odpovědné pobočce skupiny LEDVANCE (pobočka LEDVANCE) před vypršením záruční doby následující dokumenty:

a) reklamaci obsahující alespoň následující informace:
- jméno, příjmení a platnou poštovní adresu kupujícího
- pro přímé zákazníky LEDVANCE dále také zákaznické číslo LEDVANCE příslušného kupujícího
- informace o produktu v záruce (mimo jiné zejména: název produktu, číslo produktu (EAN) / identifikační kód produktu (IC), zakoupené množství, reklamované množství)
- důvod reklamace

b) kopii originální faktury na produkt v záruce, nebo – pouze pro přímé zákazníky LEDVANCE – kopii originálního dodacího listu LEDVANCE.

Registrace produktu pro záruku není vyžadována.

Vrácení reklamovaného produktu na vyžádání:
Vrácení reklamovaného produktu není zpočátku vyžadováno. Při každé záruční reklamaci si však příslušná místně odpovědná pobočka LEDVANCE vyhrazuje právo vyžádat si vrácení reklamovaného produktu. V takovém případě musí být vadný produkt v záruce kompletně vrácen, a to poštou se zaplaceným poštovným, v nerozbitném balení.

2) KOMU MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE ADRESOVÁNA?

Zpracování záručních reklamací a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajišťuje příslušná místně odpovědná pobočka LEDVANCE, viz seznam zemí na následujícím odkazu:  www.ledvance.com/guarantee-country-list . Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) produkt se zárukou zakoupil.

3) V JAKÉ PODOBĚ MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE PODÁNA?

Reklamace musí být podána

a) písemně poštou, se zaplaceným poštovným, na adresu místně příslušné odpovědné pobočky LEDVANCE.

b) - pokud je na seznamu zemí na adrese  www.ledvance.com/guarantee-country-list pro příslušnou zemi pro uplatnění záruční reklamace uveden odkaz na online reklamační formulář, lze reklamaci podat prostřednictvím tohoto online reklamačního formuláře.

Podání jiný způsobem (např. emailem, telefonicky nebo faxem) není možné.

1. Rozsah, ručitel/kupující

1.1. Společnost LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei Munchen, Německo (dále jako LEDVANCE) tímto výhradně uděluje záruku uvedenou v TABULCE 1 na produkty v záruce a v rámci uvedených záručních lhůt.

1.2. Osobami oprávněnými ze záruky jsou výhradně podnikatelé ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB), kteří zakoupili produkt se zárukou podle TABULKY 1 po jejím vstupu v platnost podle TABULKY 2 během doby platnosti těchto záručních podmínek v rámci záručního území podle TABULKY 2 (dále jako „záruční území“), a to za předpokladu, že nákup byl proveden za obchodním účelem nebo za účelem samostatné výdělečné činnosti (např. komerční použití, komerční prodej nebo komerční instalace u třetích stran). Jedna záruční reklamace související s jedním produktem v záruce však může být uplatněna pouze jednou a jedním kupujícím, nikoli několikrát různými kupujícími v rámci prodejního řetězce.

1.3. Tyto záruční podmínky se vztahují výhradně a kompletně na záruku uvedenou v TABULCE 1 od data platnosti těchto záručních podmínek a v rámci záručního území podle TABULKY 2 . Jakékoli jiné platné záruční nároky v souvislosti s produkty LEDVANCE zakoupenými před datem platnosti těchto záručních podmínek nebo mimo záruční území zůstávají tímto nedotčeny a kupující bude mít i nadále nárok na vznesení takovýchto jiných záručních nároků v dané záruční době v souladu s ustanoveními příslušných platných záručních podmínek.

2. Předmět a podmínky záruky

2.1. Společnost LEDVANCE poskytuje následující záruky:

V souvislosti s produkty podle TABULKY 1 (LED světelné zdroje) společnost LEDVANCE v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek ručí za to, že příslušný produkt v záruce – pod podmínkou čl. 2.2 – nebude během příslušné záruční lhůty vykazovat výrobní vady a vady materiálu.

2.2. Tato záruka se vztahuje výhradně na originální produkt v záruce dodaný v originálním balení a na originální příslušenství, které bylo v originálním balení obsaženo (v příslušných případech). Záruka se nevztahuje na použité produkty ani na případně dodané baterie nebo akumulátory (v příslušných případech).

2.3. Záruční nárok bude platný pouze tehdy, pokud byl reklamovaný produkt vždy provozován v rámci přípustných specifikací podle datového listu produktu a pokud byl nainstalován, uveden do provozu a používán v souladu s návodem k instalaci a provozu.

2.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu produktu kupujícím.

3. Vyloučení záruční reklamace

Záruka bude vyloučena mimo jiné zejména v následujících případech:

a) pouze zanedbatelné nebo nevýznamné poškození nebo vady produktu v záruce (např. výpadek jednoho z několika LED čipů nebo LED polí),

b) vypršení obvyklé doby životnosti produktu v záruce specifikované výrobcem v rámci záruční doby anebo běžné snížení světelného toku produktu v záruce v rámci specifikací výrobce (mimo jiné zejména specifikace životnosti pomocí hodnoty L anebo B, např. „L70/B20“),

c) obvyklé změny barvy světla produktu v záruce,

d) přirozené opotřebení produktu v záruce,

e) nesprávné nebo nevhodné použití produktu v záruce,

f) provoz produktu v záruce v nepřípustném nebo nevhodném provozním prostředí (např. přílišná vlhkost, horko, chlad nebo prašnost, korozivní prostředí nebo případy, kdy je vnitřní svítidlo nepřípustným způsobem vystaveno přímému venkovnímu slunečnímu svitu),

g) poškození nebo vady z důvodu překročení přípustných teplotních limitů, počtu spínacích cyklů nebo hodnot napětí nebo z důvodu nekvalitní napájecí sítě (např. napěťové špičky, přepětí nebo podpětí),

h) pokud kupující nebo třetí strana produkt v záruce změní, opraví nebo jej provozuje společně s produkty nebo softwarem kupujícího nebo třetí strany bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti LEDVANCE,

i) škody nebo vady způsobené kupujícím nebo třetí stranou nebo

j) nepředvídatelné události vyšší moci, které jsou nad rámec kontroly LEDVANCE a za něž společnost LEDVANCE nenese odpovědnost (např. přírodní katastrofy).

4. Záruční plnění

4.1. Záruční plnění bude příslušet kupujícímu ve smyslu čl. 1.2 tehdy, pokud

a) došlo k výrobní vadě nebo vadě materiálu ve smyslu čl. 2.1 během záruční lhůty a jsou splněny další podmínky reklamace v souladu s čl. 2,

b) neexistují důvody pro vyloučení záruky v souladu s čl. 3 a

c) kupující řádně podal záruční reklamaci v souladu s TABULKOU 3.

4.2. Záruční plnění spočívá výlučně a podle výhradního uvážení společnosti LEDVANCE v následujícím:

a) poskytnutí náhradního produktu zdarma v souladu s ustanoveními čl. 4.3 nebo

b) - pouze v případě, že kupující je přímým zákazníkem LEDVANCE – dobropis ve výši kupní ceny na účet kupujícího.

Přímý zákazník LEDVANCE je zákazník, který si zakoupil produkt se zárukou přímo od společnosti LEDVANCE nebo pobočky LEDVANCE se sídlem na záručním území (a nikoli od distributora nebo jiné třetí strany).

4.3. V případě dodávky náhradního produktu si společnost LEDVANCE vyhrazuje právo poskytnout jiný ekvivalentní náhradní produkt stejného druhu, jehož vlastnosti, specifikace a design se mohou od reklamovaného produktu lišit. Náhradní produkt bude zasílán výhradně v rámci záručního území.

4.4. Záruční reklamace a záruční plnění nezahrnují mimo jiné zejména následující:

a) opravu reklamovaného produktu,

b) úhradu nákladů na vrácení vadného produktu podle TABULKY 3,

c) úhradu nákladů na instalaci, demontáž, přepravu, cestu, práci, plánování a projektové řízení, nákladů na materiál nebo nákladů na trasování chyb, nebo

d) jiné nároky na kompenzaci nebo úhradu nákladů (např. na přepravu nebo následné škody nebo ušlý zisk).

4.5. Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo na kontrolu oprávněnosti záruční reklamace.

4.6. Zpracování záruční reklamace a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajistí

– společnost LEDVANCE v případě záručních reklamací v Německu a

– příslušná místně odpovědná pobočka skupiny LEDVANCE podle TABULKY 3 (dále jako „pobočka LEDVANCE“) v případě záručních reklamací v rámci záručního území mimo Německo.

Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) produkt se zárukou zakoupil.

4.7. Kupující obvykle obdrží záruční plnění do jednoho měsíce od řádného podání záruční reklamace

4.8. Udělením záručního plnění se neprodlužuje ani neobnovuje původní záruční lhůta.

5. Výhrada zákonných nároků

Zákonné nároky a práva kupujícího ze záruky a na základě německého zákona o odpovědnosti za výrobky (ProdHaftG) nejsou těmito záručními podmínkami a poskytnutou zárukou nijak omezeny. Zákonné nároky a práva platí nezávisle na těchto záručních podmínkách a záručních nárocích a souběžně s nimi.

6. Rozhodné právo, soudní příslušnost

6.1. Tyto záruční podmínky se řídí výhradně zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a ustanovení mezinárodního práva soukromého.

6.2. V tom rozsahu, v jakém je kupující velkoobchodníkem, právním subjektem na základě veřejného práva nebo zvláštní nadací na základě veřejného práva, mají výhradní soudní příslušnost v souvislosti s veškerými spory vyplývajícími z těchto záručních podmínek nebo s nimi souvisejícími soudy v německém Mnichově. Obecně závazná zákonná ustanovení v souvislosti s výhradní soudní příslušností tím zůstávají nedotčena.

7. Změna záručních podmínek

Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky dle svého uvážení kdykoli změnit nebo doplnit s účinností do budoucna. V takovém případě zůstávají záruční reklamace podané podle tohoto aktuálního znění záručních podmínek nedotčeny a příslušný kupující má i nadále právo podat záruční reklamaci během dané záruční lhůty v souladu s ustanoveními tohoto aktuálního znění záručních podmínek.

Sdílet stránku na sociálních médiích