Profesionální

Podmínky používání

1. ROZSAH

1.1 Jakékoliv použití těchto webových stránek („webové stránky společnosti LEDVANCE“) provozovaných společností LEDVANCE GmbH a/nebo jejími dceřinými společnostmi („LEDVANCE“) podléhá těmto Podmínkám používání. Tyto Podmínky používání mohou být doplněny, upraveny nebo nahrazeny jinými podmínkami a ujednáními, například ohledně nákupu zboží a služeb. Přihlášení na tyto webové stránky nebo, pokud přihlášení není požadováno, přístup nebo používání těchto webových stránek znamená souhlas s těmito Podmínkami používání v jejich aktuální verzi.

1.2 Za předpokladu, že uživatel používá webové stránky společnosti LEDVANCE jako firemní zákazník, tj. pro účely své obchodní činnosti nebo v zastoupení veřejného či státního orgánu, neuplatní se ustanovení § 312e, odst. 1, věta 1, bod 1 až 3 německého občanského zákoníku.

2. SLUŽBY

2.1 Webové stránky společnosti LEDVANCE obsahují konkrétní informace a software a případně také i související dokumentaci, jež jsou k dispozici k prohlížení nebo ke stažení.

2.2 Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně ukončit provoz svých webových stránek. Vzhledem k povaze internetu a výpočetních systémů nemůže společnost LEDVANCE přijmout odpovědnost za nepřetržitou dostupnost svých webových stránek.

3. REGISTRACE, HESLO

3.1 Některé webové stránky společnosti LEDVANCE mohou být chráněné heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí mohou na takové stránky vstupovat pouze registrovaní uživatelé. Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo odmítnout registraci jakéhokoliv uživatele. Společnost LEDVANCE si zejména vyhrazuje právo požadovat registraci uživatelů na stránkách, které byly dosud volně přístupné. Společnost LEDVANCE je oprávněna kdykoliv a bez nutnosti uvádět důvod odmítnout jakémukoliv uživateli přístup do heslem chráněné oblasti zablokováním jeho přihlašovacích údajů (jak jsou definovány níže), a to zejména pokud uživatel:

  • poskytne nesprávné údaje při registraci,
  • poruší Podmínky používání nebo neuplatňuje dostatečnou péči při nakládání se svými přihlašovacími údaji,
  • přístupem na webové stránky společnosti LEDVANCE nebo jejich použitím poruší jakýkoliv platný zákon;
  • nepoužívá webové stránky společnosti LEDVANCE po delší dobu.

3.2 Při registraci je uživatel povinen poskytnout přesné informace, a pokud se tyto informace během času změní, je povinen tyto informace bez zbytečného odkladu aktualizovat (on-line, je-li to možné). Uživatel je povinen zajistit, aby jeho e-mailová adresa, kterou sdělí společnosti LEDVANCE, byla po celou dobu aktuální a mohl být jejím prostřednictvím kontaktován.

3.3 Při registraci uživatel obdrží přístupový kód obsahující uživatelský identifikátor a heslo („přihlašovací údaje“). Při prvním přihlášení je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností LEDVANCE na heslo, které bude znát pouze on. Přihlašovací údaje umožňují uživateli prohlížet nebo měnit jeho údaje či poskytnout nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.4 Uživatel je povinen zajistit, aby se k jeho přihlašovacím údajům nedostala třetí osoba, a odpovídá za veškeré transakce a další aktivity uskutečněné pod jeho přihlašovacími údaji. Po skončení on-line návštěvy je uživatel povinen se odhlásit z heslem chráněné oblasti. Pokud se uživatel dozví, že třetí osoba zneužívá jeho přihlašovací údaje, je povinen o tom bez zbytečného prodlení písemně a případně i okamžitým e-mailem informovat společnost LEDVANCE.

3.5 Po doručení oznámení podle odstavce 3.4 společnost LEDVANCE zablokuje přístup do heslem chráněné oblasti svých stránek pro dané přihlašovací údaje. Uživatel získá znovu přístup na dané stránky na základě žádosti společnosti LEDVANCE nebo po nové registraci.

3.6 Uživatel může kdykoliv písemně požádat o ukončení své registrace, pokud vymazání nenaruší řádné plnění smluvních povinností. V takovém případě společnost LEDVANCE vymaže přihlašovací údaje a veškeré další osobní údaje spojené s uživatelem, jakmile tato data již nebudou potřebná.

4. PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ, SOFTWARU A DOKUMENTACE

4.1 Používání jakýchkoliv informací, softwaru a dokumentace, jež jsou dostupné na těchto webových stránkách, se řídí těmito Podmínkami používání. Případné samostatně uzavřené licenční podmínky mají vyšší platnost než tyto Podmínky používání.

4.2 Společnost LEDVANCE poskytuje uživateli nevýhradní a nepřenosné oprávnění k užívání informací, softwaru a dokumentace, jež jsou uživateli dostupné na jejích stránkách, ve sjednané míře, anebo v případě neexistence takové dohody v míře odpovídající účelu, pro který společnost LEDVANCE tyto informace, software a dokumentaci poskytla, za předpokladu, že neplatí žádná omezení podle čl. 5.

4.3 Software je poskytován zdarma v objektovém kódu. Neexistuje žádná povinnost poskytovat zdrojový kód. Toto neplatí pro zdrojový kód softwaru Open Source, jehož licenční podmínky mají vyšší platnost než tyto Podmínky používání, v případě, že je takový software předáván a vyžaduje dostupnost zdrojového kódu. V takovém případě společnost LEDVANCE zdrojový kód poskytne za úhradu vzniklých nákladů.

4.4 Informace, software a dokumentace nesmí být uživatelem šířeny třetím osobám ani jim nesmí být pronajaty nebo poskytnuty jiným způsobem. Uživatel nesmí software nebo dokumentaci upravovat ani nesmí software rozkládat, provádět jeho zpětné inženýrství, dekompilovat jej či z něj oddělovat jakoukoliv část, ledaže je to povoleno mandatorními ustanoveními zákona. Uživatel si může vytvořit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to nutné k zabezpečení dalšího používání v souladu s těmito Podmínkami používání.

4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorskými zákony a rovněž mezinárodními úmluvami o ochraně autorských práv a dalšími zákony a úmluvami souvisejícími s duševním vlastnictvím. Uživatel je povinen dodržovat takové zákony a zejména neupravovat, nezakrývat ani neodstraňovat alfaumerické kódy, značky nebo prohlášení o autorských právech, a to ani z informací, softwaru nebo dokumentace, ani z jejich případných kopií.

4.6 Tímto nejsou dotčena ustanovení § 69a a násl. německého zákona o právu autorském.

5.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

5.1 Materiály prezentované na webových stránkách společnosti LEDVANCE, včetně veškerého obsahu, informací, fotografií, ilustrací, grafických znázornění, názvů, ochranných známek a názvů a log, jsou majetkem společnosti LEDVANCE GmbH nebo jiných osob, které jí poskytly licenci, a jsou chráněny autorskými a známkovými zákony a dalšími právy duševního vlastnictví. Materiály jsou určené pouze pro osobní nekomerční použití. Bez ohledu na konkrétní ustanovení článku 4 těchto Podmínek používání nesmí být obsah webových stránek společnosti LEDVANCE měněn, kopírován, reprodukován, prodáván, pronajímán, používán, doplňován nebo jakýmkoliv jiným způsobem využíván bez předchozího písemného souhlasu společnosti LEDVANCE GmbH.

5.2 Nic z výše uvedeného nelze vykládat v tom smyslu, že se tím konkludentně nebo jinak poskytuje oprávnění, licence nebo právo používat jakýkoliv patent, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví společnosti LEDVANCE GmbH nebo že se tím poskytuje oprávnění, licence nebo právo používat autorská práva nebo jiná práva související s materiály uvedenými výše.

5.3 Výraz a obrazová ochranná známka LEDVANCE, další ochranné známky výrobků, ilustrace a loga identifikují výrobky LEDVANCE a jsou majetkem společnosti LEDVANCE GmbH, případně dosud nedošlo ve všech příslušných zemích k jejich registraci.

5.4 Používání těchto názvů a ochranných známek musí být předem výslovně povoleno společností LEDVANCE GmbH. Používat název LEDVANCE jako referenci je povoleno, např. jako odkaz na tyto webové stránky. Před takovým použitím musí být společnosti LEDVANCE GmbH doručeno příslušné oznámení.

6. POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1 Při vstupu na webové stránky společnosti LEDVANCE nebo při jejich používání uživatel nesmí:

  • poškozovat jiné osoby, zejména mladistvé, nebo porušit jejich osobnostní práva;
  • způsobem používání narušovat veřejnou morálku;
  • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;
  • nahrávat jakýkoli obsah obsahující virus, tzv. trojské koně nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data;
  • přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy a obsahy, k nimž nemá uživatel přístupové oprávnění, zvláště v případech, kdy takové hypertextové odkazy nebo obsah stránek porušují závazek mlčenlivosti nebo jsou protiprávní;
  • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo nepravdivé výstrahy před viry, vadami apod. a uživatel nesmí dále nabízet účast v jakékoliv loterii, systému typu „letadlo“, řetězovém dopisu, pyramidové hře nebo podobně.

6.2 Společnost LEDVANCE může kdykoliv odmítnou přístup na své webové stránky, zejména pokud uživatel poruší některé povinnosti podle těchto Podmínek používání.

7. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Webové stránky společnosti LEDVANCE mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost LEDVANCE nenese žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek, nečiní žádná prohlášení ohledně takových webových stránek a jejich obsahu a neoznačuje takové webové stránky nebo jejich obsah za své webové stránky. Společnost LEDVANCE nemá informace na takových webových stránkách pod svou kontrolou a není proto odpovědná za jejich obsah ani za informace na nich uvedené. Uživatel využívá takové webové stránky výhradně na vlastní riziko.

8. ODPOVĚDNOST

8.1 V souvislosti s veškerými druhy škod neseme odpovědnost v souladu s právními předpisy pouze v případě (1) úmyslné a hrubé nedbalosti, (2) poškození zdraví, poranění nebo úmrtí, (3) převzetí dodávky nebo záruky kvality, (4) úmyslného zamlčení a (5) nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Pokud vlastním zaviněním porušíme základní povinnost nebo pokud má klient nárok na odškodnění namísto plnění, je naše odpovědnost omezena na náhradu za běžně se vyskytující předvídatelné škody. Proti naší společnosti nemohou být vzneseny žádné jiné nároky na odškodnění (např. za následné škody). Pro účely těchto podmínek znamená základní povinnost takové povinnosti, které chrání základní právní postavení zákazníka, jež na základě svého obsahu a účelu poskytuje smlouva, a dále takové povinnosti, které umožňují plnění smlouvy a o něž se zákazník řádně opírá a spoléhá na ně (např. včasná dodávka dohodnutých výrobků s dohodnutou charakteristikou, případně charakteristikou uvedenou ve specifikacích, vhodnost těchto výrobků pro dohodnutý účel, případně pro účel uvedený v popisu výrobku).

8.2 Informace na webových stránkách společnosti LEDVANCE mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, jež nemusejí být v některých případech k dispozici (např. kvůli změně výrobku). Požadovaná funkčnost výrobku musí být proto dohodnuta mezi oběma stranami v okamžiku koupě.

9. VIRY

 

Ačkoliv společnost LEDVANCE vynakládá nejvyšší úsilí, aby se na jejích webových stránkách nevyskytovaly viry, nemůže zaručit, že tomu tak skutečně bude. Uživatel by měl kvůli vlastní ochraně podniknout potřebné kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a před stažením jakýchkoliv informací, softwaru nebo dokumentace používat antivirové skenery.

10. KONTROLA VÝVOZU

Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může např. kvůli jejich povaze, zamýšlenému účelu použití nebo místu určení podléhat povinnosti předchozího schválení. Uživatel je povinen důsledně dodržovat předpisy týkající se vývozu informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy EU, ale i předpisy jednotlivých členských států EU a předpisy USA. Společnost LEDVANCE je povinna takové informace, software a dokumentaci, jejichž vývoz vyžaduje schválení, označit v souladu se seznamy zboží pro kontrolu vývozu Německa a EU a seznamem pro kontrolu obchodu USA.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů uživatelů svých webových stránek společnost LEDVANCE postupuje v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů i v souladu se svými korporátními zásadami, viz.sekci Ochrana osobních údajů .

12. DODATKY, MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST, PLATNÝ PRÁVNÍ ŘÁD

12.1 Veškeré dodatky musejí být výhradně písemné.

12.2 Je-li uživatel obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch), jsou místně příslušnými orgány v Mnichově.

12.3 Jednotlivé stránky webu společnosti LEDVANCE jsou provozovány a spravovány společností LEDVANCE a/nebo jejími dceřinými společnostmi. Stránky jsou v souladu s příslušným právním řádem platným v zemi, v níž má příslušná společnost své sídlo. Společnost LEDVANCE odmítá jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, že řečené informace, software nebo dokumentaci umístěné na jejích webových stránkách si lze prohlížet a stahovat v místech mimo území uvedené země. Pokud uživatel vstoupí na webové stránky společnosti LEDVANCE z místa mimo území takové země, je výhradně on odpovědný za dodržování veškerých platných místních zákonů. Je zakázáno přistupovat k informacím, softwaru nebo dokumentaci umístěným na webových stránkách společnosti LEDVANCE ze zemí, v nichž je takový obsah nezákonný. Pokud si v takovém případě uživatel přeje navázat obchodní styk se společností LEDVANCE, měl by se obrátit na zástupce společnosti LEDVANCE v příslušné zemi.

12.4 Tyto Podmínky používání se řídí německým právním řádem. Místně příslušné jsou příslušné orgány v Mnichově. Při výkladu se neuplatní ustanovení německého jednotného zákona o uzavírání smluv o mezinárodním prodeji zboží ze 17. července 1973 a úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) z 11. dubna 1980.

Sdílet stránku na sociálních médiích