Informace o evropské legislativě a ochraně životního prostředí

International environment and climate protection goals

Mezinárodní cíle ochrany životního prostředí a klimatu

V souvislosti s vyhlášením cílů v oblasti ochrany klimatu podle Kjótského protokolu z roku 1997 definovala Evropská unie soubor opatření zaměřených na hospodárné a udržitelné využívání zdrojů. Po zákazu konvenčních předřadníků pro zářivky podle směrnice EU 2000/55/ES, snížení obsahu nebezpečných látek podle směrnice EU 2002/95/ES (RoHS) a regulace recyklace elektronických zařízení podle směrnice EU 2002/96/ES (OEEZ) přijal Evropský parlament a Rada směrnici 2005/32/ES, která stanoví rámec pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů (EuP). V listopadu 2009 byla tato směrnice nahrazena přepracovaným předpisem – směrnicí EU 2009/125/ES týkající se požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (směrnice o ekodesignu). Tato změna nemá žádný vliv na již realizovaná vyplývající prováděcí opatření.

Tato prováděcí opatření týkající se osvětlení pro spotřebitelský sektor (Nařízení Komise 244/2009, světelné zdroje pro domácnost, část 1) respektive zářivek a vysokotlakých výbojek (nařízení komise 245/2009, světelné zdroje pro profesionální účely) odrážejí cíle Evropské unie v oblasti ochrany klimatu do roku 2020 stanovené počátkem roku 2007. Kromě toho nařízení komise 1194/2012, jehož opatření budou realizována ve třech fázích od roku 2013 do roku 2016, vůbec poprvé obsahuje také minimální požadavky na směrové světelné zdroje a LED světelné zdroje (včetně LED modulů) vycházející z cílů v oblasti ochrany klimatu. Hlavním smyslem těchto ambiciózních záměrů je do roku 2020 snížit v Evropské unii emise CO2 o dvacet procent. V sektoru profesionálního osvětlení to představuje přes 20 miliónů tun CO2 a v sektoru spotřebitelského osvětlení dalších 24 miliónů tun.


Příspěvek společnosti LEDVANCE k ochraně životního prostředí

Společnost LEDVANCE se dlouhodobě soustřeďuje při své činnosti na komplexní ochranu životního prostředí. Od hospodárného využívání zdrojů, přes rozsáhlé programy prevence vzniku odpadů a snižování obsahu škodlivých látek až po vývoj energeticky úsporných světelných zdrojů a systémů – od vývoje a výroby až po prodej, likvidaci a recyklaci.


Udržitelnost v LEDVANCE