Spotřebitel
Country

PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI LEDVANCE GMBH NA LED SVÍTIDLA

PRO SPOTŘEBITELE

(datum: březen 2020)

TABULKA 1A: ZÁRUKA NA LED SVĚTELNÉ ZDROJE PRO SPOTŘEBITELE

ZÁRUČNÍ DOBA PRODUKTY V ZÁRUCE
(rodiny produktů)
5 let • SubstiTUBE® Motion Sensor
4 roky • SUPERSTAR Classic Glas
• SUPERSTAR Classic Heatsink
• SUPERSTAR DIM PIN (G4/G9)
• SUPERSTAR DIM R7S
• SUPERSTAR Spot
3 roky • DULUX® LED
• LEDinestra®
• LEDinestra® DIM
• LED STAR PIN/R7s/T26/S19
• STAR
• SubstiTUBE® Star
• SubstiTUBE® T9
• Vintage 1906®

TABULKA 1B: ZÁRUKA NA TRADIČNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE PRO SPOTŘEBITELE

ZÁRUČNÍ DOBA PRODUKTY V ZÁRUCE
(rodiny produktů)
3 roky • OSRAM DULUX® STICK
• OSRAM DULUX® TWIST

TABULKA 2: DATUM PLATNOSTI A ZÁRUČNÍ ÚZEMÍ

Datum platnosti záručních podmínek: 16. března 2020
Záruční území:
 
Země v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), včetně Velké Británie (i po jejím odchodu z EU), a následující země: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

TABULKA 3: UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE

1) CO JE ZAPOTŘEBÍ PŘEDLOŽIT V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ REKLAMACE?

Pro uplatnění záruční reklamace musí kupující předložit společnosti LEDVANCE nebo místně příslušné odpovědné firmě skupiny LEDVANCE (firma LEDVANCE) před vypršením záruční doby následující dokumenty:

a) reklamaci obsahující alespoň následující informace:
- jméno, příjmení a platnou poštovní adresu kupujícího
- informace o produktu v záruce (mimo jiné zejména: název produktu, číslo produktu (EAN) / identifikační kód produktu (IC), zakoupené množství, reklamované množství)
– důvod reklamace

b) kopii originální faktury na produkt v záruce.

Vrácení reklamovaného produktu na vyžádání:
Vrácení reklamovaného produktu není zpočátku vyžadováno. Při každé záruční reklamaci si však příslušná místně odpovědná firma LEDVANCE vyhrazuje právo vyžádat si vrácení reklamovaného produktu. V takovém případě musí být vadný produkt v záruce kompletně vrácen, a to poštou se zaplaceným poštovným, v nerozbitném balení.

2) KOMU MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE ADRESOVÁNA?

Zpracování záručních reklamací a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajišťuje příslušná místně odpovědná firma LEDVANCE, viz seznam zemí na následujícím odkazu: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) produkt se zárukou zakoupil.

3) V JAKÉ PODOBĚ MUSÍ BÝT ZÁRUČNÍ REKLAMACE PODÁNA?

Reklamace musí být podána

a) písemně poštou, se zaplaceným poštovným, na adresu místně příslušné odpovědné firmy LEDVANCE, nebo

b) - pokud je na seznamu zemí na adrese
www.ledvance.com/guarantee-country-list pro příslušnou zemi pro uplatnění záruční reklamace uveden odkaz na online reklamační formulář, lze reklamaci podat prostřednictvím tohoto online
reklamačního formuláře
.

Podání jiný způsobem (např. emailem, telefonicky nebo faxem) není možné.


1.1. Společnost LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching near Munich, Německo (dále jako „LEDVANCE“) tímto výhradně uděluje záruku uvedenou v TABULCE 1 a/b na produkty v záruce a v rámci uvedených záručních lhůt.

1.2. Osobami oprávněnými ze záruky jsou výhradně spotřebitelé, kteří si zakoupili produkt se zárukou podle TABULKY 1 a/b po jejím vstupu v platnost podle TABULKY 2 během doby platnosti těchto záručních podmínek v rámci záručního území podle TABULKY 2 (dále jako „záruční území“), a to za předpokladu, že nákup nebyl proveden za obchodním účelem nebo za účelem samostatné výdělečné činnosti (např. komerční použití, komerční prodej nebo komerční instalace u třetích stran).

1.3. Tyto záruční podmínky se vztahují výhradně a kompletně na záruku uvedenou v TABULCE 1 a/b od data platnosti těchto záručních podmínek a v rámci záručního území podle TABULKY 2 . Jakékoli jiné platné záruční nároky v souvislosti s produkty LEDVANCE zakoupenými před datem platnosti těchto záručních podmínek nebo mimo záruční území zůstávají tímto nedotčeny a kupující bude mít i nadále nárok na vznesení takovýchto jiných záručních nároků v dané záruční době v souladu s ustanoveními příslušných platných záručních podmínek.

2. Předmět a podmínky záruky

2.1. Společnost LEDVANCE v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zaručuje, že příslušný produkt v záruce podle TABULKY 1a/b – pod podmínkou čl. 2.2 – nebude během příslušné záruční lhůty vykazovat výrobní vady a vady materiálu.

2.2. Tato záruka se vztahuje výhradně na originální produkt v záruce dodaný v originálním balení a na originální příslušenství, které bylo v originálním balení obsaženo (v příslušných případech). Záruka se nevztahuje na použité produkty ani na případně dodané baterie nebo akumulátory (v příslušných případech).

2.3. Záruční nárok bude platný pouze tehdy, pokud byl reklamovaný produkt vždy provozován v rámci přípustných specifikací podle datového listu produktu a pokud byl nainstalován, uveden do provozu a používán v souladu s návodem k instalaci a provozu.

2.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu produktu kupujícím.

3. Vyloučení záruční reklamace


Záruka bude vyloučena mimo jiné zejména v následujících případech:

a) pouze zanedbatelné nebo nevýznamné poškození nebo vady produktu v záruce (např. výpadek jednoho z několika LED čipů nebo LED polí),

b) vypršení obvyklé doby životnosti produktu v záruce specifikované výrobcem v rámci záruční doby anebo běžné snížení světelného toku produktu v záruce v rámci specifikací výrobce,

c) obvyklé změny barvy světla produktu v záruce,

d) přirozené opotřebení produktu v záruce,

e) nesprávné nebo nevhodné použití produktu v záruce,

f) provoz produktu v záruce v nepřípustném nebo nevhodném provozním prostředí (např. přílišná vlhkost, horko, chlad, prašnost nebo korozivní prostředí),

g) poškození nebo vady z důvodu nekvalitní napájecí sítě (např. napěťové špičky, přepětí nebo podpětí),

h) pokud kupující nebo třetí strana produkt v záruce změní, opraví nebo jej provozuje společně s produkty nebo softwarem kupujícího nebo třetí strany bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti LEDVANCE,

i) škody nebo vady způsobené kupujícím nebo třetí stranou nebo

j) nepředvídatelné události vyšší moci, které jsou nad rámec kontroly LEDVANCE a za něž společnost LEDVANCE nenese odpovědnost (např. přírodní katastrofy).

4. Záruční plnění

4.1. Záruční plnění bude příslušet kupujícímu ve smyslu čl. 1.2 tehdy, pokud

a) došlo k výrobní vadě nebo vadě materiálu ve smyslu čl. 2.1 během záruční lhůty a jsou splněny další podmínky reklamace v souladu s čl. 2,

b) neexistují důvody pro vyloučení záruky v souladu s čl. 3 a

c) kupující řádně podal záruční reklamaci v souladu s TABULKOU 3 .

4.2. Záruční plnění spočívá výlučně v následujícím: poskytnutí náhradního produktu zdarma v souladu s ustanoveními tohoto čl. 4. Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo poskytnout jiný ekvivalentní náhradní produkt stejného druhu, jehož vlastnosti, specifikace a design se mohou od reklamovaného produktu lišit. Náhradní produkt bude zasílán výhradně v rámci záručního území, a to obvykle do jednoho měsíce od řádného podání záruční reklamace.

4.3. Záruční reklamace a záruční plnění nezahrnují mimo jiné zejména následující:

a) opravu reklamovaného produktu,

b) plné nebo částečné vrácení kupní ceny nebo dobropis,

c) úhradu nákladů na vrácení vadného produktu podle TABULKY 3 ,

d) úhradu nákladů na instalaci, demontáž, přepravu, cestu, práci nebo nákladů na materiál, nebo

e) jiné nároky na kompenzaci nebo úhradu nákladů (např. na přepravu nebo následné škody).

4.4. Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo na kontrolu oprávněnosti záruční reklamace.

4.5. Zpracování záruční reklamace a udělení záručního plnění v souladu s ustanoveními těchto záručních podmínek zajistí

- společnost LEDVANCE v případě záručních reklamací v Německu a

- příslušná místně odpovědná firma skupiny LEDVANCE podle TABULKY 3 (dále jako „firma LEDVANCE“) v případě záručních reklamací v rámci záručního území mimo Německo.

Zemí pro uplatnění záruční reklamace je ta země v rámci záručního území, v níž kupující (osoba oprávněná ze záruky) produkt se zárukou zakoupil.

4.6. Udělením záručního plnění se neprodlužuje ani neobnovuje původní záruční lhůta.

5. Výhrada zákonných nároků

Zákonné nároky a práva kupujícího ze záruky a na základě německého zákona o odpovědnosti za výrobky (ProdHaftG) nejsou těmito záručními podmínkami a poskytnutou zárukou nijak omezeny. Zákonné nároky a práva platí nezávisle na těchto záručních podmínkách a záručních nárocích a souběžně s nimi.

6. Rozhodné právo

Tyto záruční podmínky se řídí zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a ustanovení mezinárodního práva soukromého. Tím však není dotčeno uplatnění mandatorních zákonných ustanovení, která se týkají ochrany spotřebitelů a jsou platná v zemi, kde má kupující obvyklé bydliště.

7. Změna záručních podmínek

Společnost LEDVANCE si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky dle svého uvážení kdykoli změnit nebo doplnit s účinností do budoucna. V takovém případě zůstávají záruční reklamace podané podle tohoto aktuálního znění záručních podmínek nedotčeny a příslušný kupující má i nadále právo podat záruční reklamaci během dané záruční lhůty v souladu s ustanoveními tohoto aktuálního znění záručních podmínek.

Sdílet stránku na sociálních sítích