Spotřebitel
Country

Zásady ochrany osobních údajů

Od listopadu 2021

Obsah
I. Identita a kontaktní údaje správce údajů
II. Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů
III. Obecné informace o zpracování dat
IV. Práva subjektu údajů
V. Poskytování webových stránek a vytváření log souborů
VI. Použití cookies
VII. Zpravodaj
VIII. Kontakt prostřednictvím e-mailu
IX. Firemní webové vystoupení
X. Využití firemní přítomnosti v profesionálně orientovaných sítích
XI. Hosting
XII. Použití pluginů
XIII. Využití analytických dat pro souhrnná hodnocení a poznatky o zákaznících.
XIV. Práva subjektu údajů

I. IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správce údajů odpovědný v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) Evropské unie a dalšími vnitrostátními právními předpisy členských států o ochraně údajů a dalšími předpisy o ochraně údajů je:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Deutschland
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE INSPEKTORA OCHRANY ÚDAJŮ

Určeným úředníkem pro ochranu údajů je:

Pan Matthias Lindner
bDSB LEDVANCE
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Německo
Tel: +49 40 790235 - 0
Fax: +49 40 790235 - 170
E-mail: privacy@ledvance.com

III. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Obecně zpracováváme osobní údaje našich uživatelů pouze v míře nezbytné k zajištění funkčního webu s naším obsahem a službami. Zpracování osobních údajů pravidelně probíhá pouze se souhlasem uživatele. Výjimky zahrnují případy, kdy předem nelze technicky získat předchozí souhlas a kde je zpracování údajů povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Umění. 6 odst. 1 s. 1 lit. GDPR slouží jako právní základ pro získání souhlasu subjektu údajů se zpracováním jejich údajů.

Pokud jde o zpracování osobních údajů požadovaných pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. b GDPR slouží jako právní základ. To platí také pro operace zpracování potřebné k provádění předsmluvních činností.

Pokud je nezbytné zpracovat osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, které pro naši společnost platí, čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. c GDPR slouží jako právní základ.

Vyžaduje-li zpracování životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, Čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. d GDPR slouží jako právní základ.

Je-li zpracování údajů nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo zájmů třetí strany a základní práva a svobody subjektu údajů nepřeváží nad zájmem subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f GDPR bude sloužit jako právní základ pro zpracování údajů.

3. Odstranění dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo omezeny, jakmile bude dosaženo účelu jeho uložení. Další uchovávání může nastat, pokud bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v rámci předpisů EU, právních předpisů nebo jiných příslušných předpisů, kterým podléhá správce údajů. K omezení nebo výmazu údajů dochází také po uplynutí doby uchovávání stanovené výše uvedenými standardy , ledaže by bylo nutné prodloužit uchovávání údajů za účelem uzavření nebo splnění příslušné smlouvy.

IV. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů jste následně subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte následující práva:

1. Právo na informace

Můžete požádat správce údajů o potvrzení, zda jimi vaše osobní údaje zpracovávají.

Pokud se jedná o takové zpracování, můžete od správce dat požadovat následující informace:

1. Účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány;
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů;
3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny nebo stále zpřístupněny;
4. Plánované trvání uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
5. Existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem údajů nebo právo na takové zpracování námitek;
6. Existence práva na odvolání k dozorčímu orgánu;
7. Všechny dostupné informace o zdroji údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů;
8. Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 písm. 1 a odst. 1 písm. 4 GDPR a v určitých případech smysluplné informace o dotčeném systému zpracování údajů a rozsahu a zamýšleném výsledku tohoto zpracování na subjektu údajů.

Máte právo požádat o informace o tom, zda vaše osobní údaje budou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti pak můžete požádat o příslušné záruky v souladu s čl. 46 GDPR v souvislosti s převodem.

2. Právo na opravu

Máte-li zpracované osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění správce údajů. Řadič dat musí data neprodleně opravit

3. Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

 • Pokud zpochybňujete správnost svých osobních údajů po dobu, která správci údajů umožňuje ověřit správnost vašich osobních údajů;
 • Zpracování je nezákonné a odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;
 • Zástupce již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování, ale potřebuje je k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo
 • Pokud jste proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jisté, zda legitimní důvody správce údajů převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tato data - s výjimkou uchovávání údajů - použita pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob osoba nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu, zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo zpracování v souladu s výše uvedenými podmínkami omezeno, bude vás správce údajů informovat před zrušením omezení.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost vymazat

Požádáte-li správce údajů o okamžité odstranění vašich osobních údajů, jsou povinni tak učinit okamžitě, pokud platí jedna z následujících podmínek:

1. Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány.
2. Odvolali jste svůj souhlas, s nímž je zpracování povoleno podle čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. a nebo Čl. 9 odst. 1 písm. 2 lit. GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování údajů
3. Podle čl. 21 odst. 1 GDPR namítáte proti zpracování údajů vzhledem k tomu, že zpracování údajů je odůvodněno oprávněným zájmem, nebo jste namítali podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
4. Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
5. Akt vymazání vašich osobních údajů vyvolá právní závazek podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá správce údajů.
6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s informačními obchodními službami nabízenými podle čl. 8 odst. 1 písm. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám

Pokud správce údajů zveřejnil vaše osobní údaje a musí je vymazat podle čl. 17 odst. 1 písm. 1 GDPR, přijmou vhodná opatření, včetně technických prostředků, aby informovali zpracovatele údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že byl učiněn požadavek na vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií nebo replikací, přičemž zohlední dostupné údaje náklady na technologii a implementaci k provedení procesu.

c) Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

1. vykonávat právo na svobodu slova a informací;
2. plnit zákonnou povinnost vyžadovanou právem Unie nebo členských států, které se zástupce týká, nebo plnit úkol veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci pověřené zástupcem;
3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 1 písm. 2 lit. h a i a art. 9 odst. 1 písm. 3 GDPR;
4. pro archivní účely veřejného zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 odstavec. 1 GDPR, pokud zákon uvedený v písmenu a) pravděpodobně znemožní nebo nebude mít vážný dopad na dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
5. vymáhat, uplatňovat nebo hájit právní nároky.

5. Právo na informace

Máte-li právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování u správce údajů, jsou povinni oznámit všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje sděleny, opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, pokud se neprokáže, že být nemožné nebo vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Vyhrazujete si právo být informován o příjemcích vašich údajů správcem dat.

6. Právo na přenositelnost dat

Máte právo obdržet vaše osobní údaje poskytnuté správce dat ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tato data jiné osobě bez překážek správcem dat, který je původně obdržel, vzhledem k tomu, že

1. 1. zpracování je založeno na souhlasu v souladu s Čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. GDPR nebo Čl. 9 odst. 1 písm. 2 lit. GDPR nebo na zakázku podle čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. b GDPR a
2. zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte také právo tvrdit, že vaše osobní údaje, které se vás týkají, jsou přenášeny přímo z jedné osoby na druhou, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nejsou dotčeny.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci delegované na správce údajů.

7. Právo na protest

V závislosti na vaší situaci máte kdykoli právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. e nebo f GDPR; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce údajů již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, které se vás týkají, ledaže dokáže prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo je zpracování za účelem vymáhání, výkonu nebo obrany právních nároků.

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s takovou reklamou; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s přímou poštou.

Pokud budete mít námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES máte v rámci využívání služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo vznést námitku proti automatizovaným postupům, které využívají technické specifikace.

8. Právo zrušit prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Zrušení souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatické rozhodnutí případ od případu, včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí pouze na základě automatizovaného zpracování - včetně profilování -, které bude mít právní účinek nebo vás obdobným způsobem ovlivní. To neplatí, pokud rozhodnutí

1. je požadováno pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi vámi a správcem dat,
2. je povolen právními předpisy Unie nebo členských států, kterým podléhá správce údajů, a pokud tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo
3. s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí se však nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. 1 GDPR, ledaže by čl. 9 odst. 1 písm. 2 lit. a nebo g GDPR a byla přijata přiměřená opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, správce údajů přijme vhodná opatření k dodržování svých práv a svobod a svých oprávněných zájmů, včetně práva na pomoc od správce údajů nebo jejich zástupce, vyjádřit svůj názor na věc a napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost orgánu dozoru

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu v členském státě jejich bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů týkající se porušujete GDPR.

Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

V. POSKYTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A VYTVÁŘENÍ LOG SOUBORŮ

1. Popis a rozsah zpracování dat

Pokaždé, když je náš web přístupný, náš systém automaticky shromažďuje data a relevantní informace z počítačového systému volajícího zařízení.

Shromažďují se následující údaje:

 • Použitý typ a verze prohlížeče
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých uživatelský systém přistupoval na náš web
 • Webové stránky přístupné systémem uživatele prostřednictvím našich webových stránek

Tato data jsou uložena v souborech protokolu našeho systému. Tato data nejsou uložena společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. Účel zpracování dat

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být po celou dobu relace uchována IP adresa uživatele.

Úložiště v logfiles se provádí pro zajištění funkčnosti webu. Data se také používají k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Analýza údajů pro marketingové účely neprobíhá.

Pro výše uvedené účely spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f GDPR.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení dat a logfiles je čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f GDPR.

4. Doba skladování

Data budou vymazána, jakmile to již nebude nutné pro účely jejich shromažďování. Relace je dokončena, jakmile je dokončen sběr dat pro poskytování webové stránky.

Pokud jsou data uložena v souborech protokolu, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Úložiště nad toto je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo odcizeny, takže přiřazení volajícího klienta není možné.

5. Námitky a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a uchovávání údajů v souborech protokolu jsou nezbytné pro fungování webové stránky. Uživatel proto nemůže proti výše uvedeným procesům protestovat.

VI. POUŽITÍ COOKIES

1. Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá web, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tyto soubory cookie obsahují řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném otevření webové stránky.

Používáme cookies, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují identifikaci volajícího prohlížeče i po přerušení stránky.

Následující soubory se ukládají a přenášejí do souborů cookie:

 • Nastavení jazyka
 • Přihlašovací informace

Na našem webu také používáme soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování našich uživatelů při prohlížení.

V důsledku toho budou přenášeny následující údaje:

 • Zadané vyhledávací dotazy
 • Frekvence zobrazení stránek
 • Využití funkčnosti webových stránek

Takto shromážděná uživatelská data jsou pseudonymizována technickými opatřeními. Není tedy možné přiřadit data uživateli, který přistupuje k webu.

2. Účel zpracování dat

Účelem používání technických cookies je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našeho webu nelze nabízet bez použití cookies. Vyžaduje, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Potřebujeme cookies pro následující aplikace:

 • Použití nastavení jazyka
 • Ukládání vyhledávacích dotazů

Uživatelská data shromážděná technickými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických cookies se dozvíme, jak je web používán, a tak můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

LEDVANCE shromažďuje informace o tom, jak používáte webové stránky, například stránky, které návštěvě nejvíce často a jaké chyby nastat? Toto analytické profilování nám pomáhá měřit, jak efektivní je obsah a jak lze zlepšit výkon webových stránek.

Za tímto účelem máme také legitimní zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je Čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technických cookies je Čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR.

4. Doba skladování a možnost vznesení námitky a odstranění

Cookies jsou ukládány na zařízení uživatele a přenášeny na naše stránky uživatelem. Proto také vy jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, je možné, že ne všechny funkce webu mohou být plně využity.

Pokud používáte prohlížeč Safari verze 12.1 nebo vyšší, soubory cookie budou automaticky odstraněny po sedmi dnech. To platí také pro soubory cookie pro odhlášení, které se používají k zabránění používání mechanismů sledování.

VII. ZPRAVODAJ

1. Popis a rozsah zpracování dat

Můžete se přihlásit k odběru novinek na našem webu zdarma. Když se přihlašujete k odběru novinek, jsou nám data ze vstupní masky přenášena.

 • Emailová adresa
 • Příjmení
 • Jméno
 • Telefonní číslo / číslo mobilního telefonu
 • Adresa
 • IP adresa zařízení uživatele
 • Datum a čas registrace

V souvislosti se zpracováním údajů za účelem zasílání zpravodajů nebudou třetím stranám předávány žádné údaje. Data budou použita výhradně pro zasílání newsletteru.

2. Účel zpracování dat

Sběr e-mailové adresy uživatele slouží k doručení zpravodaje příjemci.

Shromažďování dalších osobních údajů jako součást procesu registrace slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití použitých služeb nebo e-mailové adresy.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů uživatelem po registraci do informačního bulletinu je Čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. GDPR, pokud uživatel dal svůj souhlas.

4. Doba skladování

Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele bude proto uložena , dokud bude aktivní předplatné informačního bulletinu.

Ostatní osobní údaje shromážděné v průběhu procesu registrace se obvykle vymažou po uplynutí sedmi dnů.

5. Námitky a odstranění

Subjekt údajů může odběr předplatného kdykoli zrušit. Za tímto účelem obsahuje každý informační bulletin odkaz na odhlášení.

Tím je také možné odvolat souhlas s ukládáním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

VIII. KONTAKT PŘES EMAIL

1. Popis a rozsah zpracování dat

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našem webu. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele přenášeného e-mailem.

Data budou použita výhradně pro zpracování konverzace.

2. Účel zpracování dat

Pokud nás kontaktujete e-mailem, představuje to také nezbytný legitimní zájem na zpracování údajů.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud uživatel dal souhlas, je právním základem pro zpracování údajů Čl. 6 odst. 1 lit. GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud účelem e-mailového kontaktu je uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

4. Doba skladování

Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů zasílaných e-mailem se jedná o případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace končí, když lze z okolností vyvodit závěr, že daná záležitost byla přesvědčivě vyřešena.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou smazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5. Námitky a odstranění

Uživatel má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli protestovat proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nelze pokračovat v konverzaci.

contact@ledvance.com

V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu navázání kontaktu vymazány.

contact@ledvance.com

IX. FIREMNÍ WEBOVÉ VYSTOUPENÍ

Využití firemní přítomnosti na sociálních sítích

Instagram:

Instagram, součást Facebook Ireland Ltd. Ltd., 4 Canal Square Náměstí Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko

Na webových stránkách naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům Instagramu možnost komunikace. Pokud provedete akci na našich webových stránkách Instagramu (např. Komentáře, příspěvky, hodnocení apod.), Můžete zveřejnit osobní údaje (např. Jasné jméno nebo fotografii vašeho uživatelského profilu). Protože však obecně nebo do značné míry nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů Instagramem, společností společně odpovědnou za vzhled společnosti LEDVANCE GmbH , nemůžeme učinit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů. data.

Naše firemní přítomnost v sociálních sítích se používá pro komunikaci a výměnu informací s (potenciálními) zákazníky. Zastoupení společnosti využíváme zejména pro:

Products

Publikace o vzhledu společnosti mohou obsahovat následující obsah:

 • Informace o produktech
 • Informace o službách
 • Sweepstakes
 • Kontakt se zákazníkem
 • Servis a podpora

Každý uživatel má možnost zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 S.1 lit. GDPR.

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejňujeme o naší firemní přítomnosti na Instagramu, dokud nezrušíte svůj souhlas. Kromě toho dodržujeme zákonné doby uchovávání.

Zpracováváme také data z naší firemní webové prezentace ve vlastních systémech. Data se zde ukládají pro následující období: 2 měsíce.

Instagram podepsal a je certifikován podle Dohody o ochraně soukromí podepsané mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Tím je zajištěn závazek společnosti Instagram dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Další informace lze najít v následující propojené položce: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho použití naší firemní prezentace na Instagramu, a uplatňovat svá práva jako subjekt údajů uvedený v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete nám prosím neformální e-mail na adresu contact@ledvance.com . Další informace o zpracování vašich osobních údajů Instagramem a odpovídající možnosti námitek naleznete zde:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. patro, Fenian Street, Dublin 2, Irsko

Na webových stránkách naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme Pinterest uživatelům možnost komunikace. Pokud provedete akci na našem webu společnosti Pinterest (např. Komentáře, příspěvky, hodnocení apod.), Můžete zveřejnit osobní údaje (např. Jasné jméno nebo fotografii vašeho uživatelského profilu). Protože však obecně nebo do značné míry nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů společností Pinterest, společností společně odpovědnou za vzhled společnosti LEDVANCE GmbH , nemůžeme učinit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů. data.

Naše firemní přítomnost v sociálních sítích se používá pro komunikaci a výměnu informací s (potenciálními) zákazníky. Zastoupení společnosti využíváme zejména pro:

Products

Publikace o vzhledu společnosti mohou obsahovat následující obsah:

 • Informace o produktech
 • Informace o službách
 • Sweepstakes
 • Kontakt se zákazníkem
 • Servis a podpora

Každý uživatel má možnost zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 S.1 lit. GDPR.

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejňujeme o naší firemní přítomnosti v Pinterestu, dokud nezrušíte svůj souhlas. Kromě toho dodržujeme zákonné doby uchovávání.

Zpracováváme také data z naší firemní webové prezentace ve vlastních systémech. Data se zde ukládají pro následující období: 2 měsíce.

Pinterest podepsala a je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy. To zaručuje, že se společnost Pinterest zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Další informace naleznete v následující propojené položce: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Kdykoli můžete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho používání naší firemní firemní Pinterest Pinterest a uplatňovat svá práva jako subjekt údajů uvedený v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete nám prosím neformální e-mail na adresu contact@ledvance.com . Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností Pinterest a odpovídající možnosti námitek naleznete zde:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Cvrlikání:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irsko

Na webových stránkách naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům služby Twitter možnost komunikace. Pokud provedete akci na našem webu společnosti Twitter (např. Komentáře, příspěvky, hodnocení apod.), Můžete zveřejnit osobní údaje (např. Jasné jméno nebo fotografii vašeho uživatelského profilu). Protože však obecně nebo z velké části nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím Twitteru, společnost společně odpovědná za LEDVANCE GmbH - vzhled společnosti, nemůžeme učinit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vaše data.

Naše firemní přítomnost v sociálních sítích se používá pro komunikaci a výměnu informací s (potenciálními) zákazníky. Zastoupení společnosti využíváme zejména pro:

Products

Publikace o vzhledu společnosti mohou obsahovat následující obsah:

 • Informace o produktech
 • Informace o službách
 • Sweepstakes
 • Kontakt se zákazníkem
 • Servis a podpora

Každý uživatel má možnost zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 S.1 lit. GDPR.

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejňujeme na naší firemní přítomnosti na Twitteru, dokud nezrušíte svůj souhlas. Kromě toho dodržujeme zákonné doby uchovávání.

Zpracováváme také data z naší firemní webové prezentace ve vlastních systémech. Data se zde ukládají pro následující období: 2 měsíce.

Twitter podepsal a je certifikován podle Dohody o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy. To zajišťuje, že se společnost Twitter zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Další informace lze nalézt v následující propojené položce: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Kdykoli můžete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho použití naší firemní firemní webové stránky Twitter, a uplatňovat svá práva jako subjekt údajů uvedený v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete nám prosím neformální e-mail na adresu contact@ledvance.com . Další informace o zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím služby Twitter a odpovídající možnosti námitek naleznete zde:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké

Na webových stránkách naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům YouTube možnost komunikace. Pokud provedete akci na našem webu společnosti YouTube (např. Komentáře, příspěvky, hodnocení apod.), Můžete zveřejnit osobní údaje (např. Jasné jméno nebo fotografii vašeho uživatelského profilu). Protože však obecně nebo z velké části nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů společností YouTube, společností společně odpovědnou za vzhled společnosti LEDVANCE GmbH , nemůžeme učinit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich údajů. data.

Naše firemní přítomnost v sociálních sítích se používá pro komunikaci a výměnu informací s (potenciálními) zákazníky. Zastoupení společnosti využíváme zejména pro:

Produkce cts

Publikace o vzhledu společnosti mohou obsahovat následující obsah:

 • Informace o produktech
 • Informace o službách
 • Sweepstakes
 • Kontakt se zákazníkem
 • Servis a podpora

Každý uživatel má možnost zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 S.1 lit. GDPR.

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejněné v naší firemní přítomnosti na YouTube ukládáme, dokud nezrušíte svůj souhlas. Kromě toho dodržujeme zákonné doby uchovávání.

Zpracováváme také data z naší firemní webové prezentace ve vlastních systémech. Data se zde ukládají pro následující období: 2 měsíce.

YouTube podepsala a je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Tím je zajištěno, že YouTube dodržuje normy a předpisy evropského zákona o ochraně údajů. Další informace lze najít v následující propojené položce: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho používání naší firemní firemní přítomnosti na YouTube, a uplatňovat svá práva jako subjekt údajů uvedený v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete nám prosím neformální e-mail na adresu contact@ledvance.com . Další informace o zpracování vašich osobních údajů službou YouTube a odpovídající možnosti námitek naleznete zde:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. VYUŽITÍ FIREMNÍ PŘÍTOMNOSTI V PROFESIONÁLNĚ ORIENTOVANÝCH SÍTÍCH

1. Rozsah zpracování dat

Firemní přítomnost využíváme v profesionálně orientovaných sítích. Firemní přítomnost udržujeme v následujících profesionálně orientovaných sítích:

LinkedIn:

LinkedIn, Neomezená společnost Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburk, Německo

Na našem webu poskytujeme informace a nabízíme uživatelům možnost komunikace.

Firemní přítomnost se používá pro žádosti o zaměstnání, informace / PR a aktivní získávání.

Nemáme žádné informace o zpracování vašich osobních údajů společnostmi společně odpovědnými za firemní přítomnost. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Pokud provedete akci na našich webových stránkách společnosti (např. Komentáře, příspěvky, hodnocení apod.), Můžete zveřejnit osobní údaje (např. Jasné jméno nebo fotografii vašeho uživatelského profilu).

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování vašich dat v souvislosti s používáním naší firemní webové prezentace je Čl. 6 odst. 1 S.1 lit.f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Naše firemní webová prezentace slouží k informování uživatelů o našich službách. Každý uživatel má možnost zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

4. Doba skladování

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejňované prostřednictvím naší firemní webové stránky ukládáme, dokud nezrušíte svůj souhlas. Kromě toho dodržujeme zákonné doby uchovávání.

5. Námitky a odstranění

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho použití naší firemní firemní přítomnosti, a uplatňovat svá práva jako subjekt údajů uvedený v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete nám prosím neformální e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
LinkedIn také podepsala a je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy. LinkedIn se zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského zákona o ochraně údajů. Další informace lze najít v následující propojené položce: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Další informace o námitkách a možnostech odebrání naleznete zde:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. HOSTING

Webové stránky jsou hostovány na serverech poskytovatele služeb pověřených námi.

Náš poskytovatel služeb je:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Servery automaticky shromažďují a ukládají informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky přenáší, když navštívíte web. Uložené informace jsou:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazu
 • Název hostitele přístupového počítače
 • Čas a datum požadavku na server
 • IP adresa zařízení uživatele

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat. Údaje se shromažďují na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci své webové stránky - proto musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Server webu je geograficky umístěn v Německu.

XII. POUŽITÍ PLUGINŮ

Používáme pluginy pro různé účely. Použité pluginy jsou uvedeny níže:

1)    Používání služby Google Analytics 4

1. Rozsah zpracování osobních údajů 
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"), a kterou lze využít k analýze používání webových stránek.

2. Jak sledování funguje
Za účelem využití služby Google Analytics 4 používáme tzv. sledování na straně serveru. Pokud nám k tomu dáte souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR prostřednictvím banneru se soubory cookie, přidělíme vám jedinečné ID pro sledování. Toto ID ukládáme spolu s dalšími údaji, které nám předáte při návštěvě webových stránek, na jednom z našich vlastních serverů s umístěním hostingu v EU. Tímto jsou předávány následující údaje: 

 • IP adresa
 • ID odkazu 
 • časové značky
 • typ prohlížeče
 • agent uživatele 
 • případně mobilní identifikátory, jako jsou IDFA, UDID, Android ID nebo Google Advertising ID, Windows Advertising ID nebo jiné Windows ID, IMEI nebo IMSI, MSISDN.

Aby bylo zajištěno, že služba Google Analytics nezíská žádné osobní údaje, je námi vytvořené sledovací ID odděleno od všech výše uvedených osobních údajů i údajů o zařízení, takže ID je anonymizovaný záznam. Po zajištění této skutečnosti předáme anonymizované ID výhradně službě Google Analytics 4. To může mít za následek i předání těchto informací na servery společnosti Google LLC, která sídlí v USA, a další zpracování informací tam.

Služba Google Analytics 4 rovněž umožňuje vytváření statistik s výkazy o věku, pohlaví a zájmech uživatelů webových stránek na základě vyhodnocování zájmově orientované reklamy a se zapojením informací třetích stran prostřednictvím zvláštní funkce, tzv. demografických charakteristik. To umožňuje určit a rozlišit skupiny uživatelů webových stránek pro účely cílených marketingových opatření. Údaje shromážděné prostřednictvím "demografických charakteristik" však nelze přiřadit ke konkrétní osobě, a tedy ani k vám osobně. Tyto údaje shromážděné prostřednictvím funkce "demografické charakteristiky" se uchovávají po dobu 2 měsíců a poté se vymažou.

Jako rozšíření služby Google Analytics 4 se pro tuto webovou stránku používá také funkce "UserIDs". Přiřazením individuálních UserID můžeme nechat společnost Google vytvořit přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše chování při používání může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním Google Analytics 4 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, z jakého koncového zařízení bylo poprvé kliknuto na reklamu a z jakého koncového zařízení byla provedena konverze. 

3. Účel zpracování údajů 
Účelem zpracování je vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv (reportů) o aktivitách na webových stránkách nebo chování při jejich používání a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. 

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je udělený souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

5. Doba uložení 
Údaje shromážděné v souvislosti s používáním služby Google Analytics 4 budou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté budou vymazány. Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání jsou údaje používány pro účely analýzy pouze v agregované a anonymizované podobě, tj. bez možnosti identifikace osob

6. Další opatření
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů pro naše používání služby Google Analytics 4, podle které je společnost Google povinna chránit údaje uživatelů našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.
Abychom zajistili vyšší úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani prostřednictvím tohoto smluvního rozšíření, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a závazky.  

7. Možnost odvolání souhlasu a jeho odstranění 
Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

2) Použití Google Tag Manager

1. Rozsah zpracování osobních údajů 

Tyto webové stránky používají ke shromažďování informací o chování uživatelů a správě značek Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). 

2. Jak funguje správa značek
K využití nástroje Google Tag Manager používáme tzv. tagování na straně serveru. Pomocí tagu se shromažďuje vaše IP adresa a odesílá se na náš vlastní server s umístěním hostingu v rámci EU , kde je implementován Google Tag Manager, který tuto IP adresu přijímá. Zde, stále na našem vlastním serveru, je IP-adresa anonymizována a teprve poté odeslána dalším službám napojeným na Tag Manager. To znamená, že vaše osobní údaje zpracováváme pouze na našem vlastním serveru a spojení se servery společnosti Google je technicky vyloučeno. 
 
3. Účel zpracování údajů 
Účel zpracování spočívá ve shromážděné a přehledné správě, jakož i v efektivní integraci služeb třetích stran prostřednictvím tagů. Tagy jsou malé kódové prvky na online prezentaci, které se používají mimo jiné k měření počtu a chování návštěvníků, k zachycení dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k využití remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci online prezentací. Když uživatel navštíví online prezentaci, do jeho prohlížeče se odešle aktuální konfigurace tagu. Ta obsahuje příkazy o tom, které značky mají být spuštěny.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném poskytování webových stránek, a tedy na přehledné správě, jakož i na efektivní integraci služeb třetích stran prostřednictvím tagů.

5. Doba uložení 
Údaje shromážděné v souvislosti s používáním nástroje Google Tag Manager budou uchovávány po dobu 14 dnů a poté budou vymazány. Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání jsou údaje používány pro účely analýzy pouze v agregované a anonymizované podobě, tj. bez možnosti identifikace jednotlivých osob
 
6. Další opatření
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů pro naše využívání služby Google Analytics 4, podle které je společnost Google povinna chránit údaje uživatelů našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.

Abychom zajistili vyšší úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani prostřednictvím tohoto smluvního rozšíření, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a závazky.  

7. Námitka a odstranění 
Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek, jakož i jejich uchovávání je nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemůže proti výše uvedeným procesům vznést námitku.

3.)    Použití Google Maps

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme online mapovou službu Google Maps společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen Google). Pomocí pluginu Google Maps vizuálně zobrazujeme geografická data a vkládáme je do naší online přítomnosti. Prostřednictvím použití Map Google na naší online přítomnosti jsou informace o použití naší online přítomnosti, vaše IP adresa a adresy zadané pomocí funkce plánu tras přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Společnost Google podepsala a certifikovala dohodu o ochraně soukromí s Evropskou unií a Spojenými státy. Tím se společnost Google zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského zákona o ochraně údajů. Další informace naleznete v následující propojené položce:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace o shromažďování a ukládání dat společností Google naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Účel zpracování dat

Použití pluginu Google Maps slouží ke zlepšení uživatelského přívětivosti a lákavé prezentace naší online přítomnosti.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 S.1 lit. GDPR.

4. Trvání skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

5. Možnost odvolání souhlasu a odebrání

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie od třetích stran ve vašem počítači pomocí funkce „Nesledovat“ podpůrného prohlížeče, deaktivací spouštění kódu skriptu v prohlížeči nebo pomocí blokování skriptů, jako je prohlížeč prohlížeče prohlížeče.B. Nainstalujte do svého prohlížeče NoScript (https://noscript.net/ ) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com ).

Pomocí následujícího odkazu můžete deaktivovat používání vašich osobních údajů společností Google:

https://adssettings.google.de

Další informace o možnostech námitek a odstranění proti společnosti Google naleznete na adrese:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

1.)    Použití MailChimp

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Pro zasílání našeho zpravodaje používáme poskytovatele služeb MailChimp z Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (dále jen MailChimp). MailChimp je poskytovatelem e-mailového marketingu a umožňuje nám komunikovat přímo s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailových zpravodajů. Pokud se zaregistrujete k odběru novinek, budou data, která zadáte při registraci k odběru novinek, přenesena do MailChimp a tam uložena. To umožňuje ukládat a vyhodnocovat další osobní údaje, zejména činnost uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky byly kliknuty) a informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém). MailChimp podepsal dohodu o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a USA a je certifikován. MailChimp se zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského zákona o ochraně údajů. Další informace naleznete v následující propojené položce:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Proto budou vaše data také ukládána službou MailChimp. Vaše data nebudou předána třetím stranám za účelem zasílání novinek a MailChimp nemá právo předávat vaše data. Po registraci vám MailChimp pošle e-mail s potvrzením vaší registrace. MailChimp navíc nabízí různé možnosti analýzy toho, jak jsou zasílány informační bulletiny otevírány a používány, např. Kolik uživatelů byl e-mail zaslán, zda byly e-maily odmítnuty a zda uživatelé odhlášeni ze seznamu po obdržení e-mailu. \ Další informace o shromažďování a ukládání dat pomocí MailChimp naleznete zde:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Účel zpracování

osobních údajů Osobní údaje shromážděné při registraci k odběru novinek budou použity výhradně pro zasílání našeho zpravodaje, případně pro pozvánky na události a, pokud již jste našim zákazníkem, pro náš e-mail zákazníka. Účastníci informačního bulletinu by navíc mohli být informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz zpravodajské služby nebo registraci v tomto ohledu, jako by tomu mohlo být v případě změn nabídky informačního bulletinu nebo změn technických podmínek.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 S.1 lit. GDPR.

4. Trvání skladování

Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem. Kromě toho můžete kontaktovat MailChimp a požádat o vymazání vašich dat.

5. Možnost odvolání souhlasu a odebrání

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení.

Váš souhlas s ukládáním dat a jejich používáním pro zasílání newsletteru společností MailChimp lze kdykoli odvolat. Právo na odstoupení od smlouvy můžete kdykoli uplatnit zasláním e-mailu na MailChimp nebo kliknutím na odkaz uvedený v každém informačním bulletinu. \ Další informace o možnostech námitek a odstranění proti MailChimp naleznete na adrese:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

XIII. Využití analytických dat pro souhrnná hodnocení a poznatky o zákaznících.

Abychom získali co nejlepší přehled o nástrojích používaných na těchto webových stránkách, přenášíme údaje shromážděné prostřednictvím různých nástrojů do našeho systému pro správu zákaznických zdrojů (CRM) a našim konkrétním poskytovatelům služeb, u nichž můžeme shromažďovat údaje z analytických a sledovacích služeb. Tito poskytovatelé vystupují jako naši zpracovatelé údajů a máme s nimi uzavřeny příslušné smlouvy o zpracování údajů.

V našem systému CRM zpracováváme informace získané z našich analytických a sledovacích nástrojů o vašem chování na webových stránkách (např. kdy jste je navštívili, z jakého místa jste je navštívili nebo kolikrát jste naše webové stránky navštívili). V závislosti na oprávněních, která jste nám udělili prostřednictvím banneru cookie pro používání konkrétních analytických a sledovacích nástrojů, budou příslušné analytické a sledovací údaje kombinovány s údaji ze systému CRM.

Analytické údaje z našich webových stránek i údaje ze systému CRM budou použity v agregované podobě, což znamená, že veškeré osobní odkazy budou odstraněny. Souhrnné poznatky o datech analyzujeme, abychom zlepšili naši marketingovou strategii a přizpůsobili naše služby klientele.

XIV. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte následující práva, zejména v souladu se zákonnými požadavky:

1) Právo na informace, opravu, výmaz a omezení údajů

Máte právo kdykoli požádat o informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uloženy. 

Při zpracování nebo používání vašich osobních údajů se budeme snažit zajistit zavedením vhodných opatření, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální pro účely, pro které byly shromážděny. 

V případě, že jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu. 

Můžete také požádat o vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud například takové zpracování již nesplňuje legitimní obchodní účel v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo platnými právními předpisy a zákonné lhůty uchovávání nevyžadují jejich další uchovávání.

2) Právo na přenositelnost údajů

Můžete mít také právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo předat tyto údaje jinému správci.

3) Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste souhlasili se shromažďováním, zpracováním a používáním svých osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, avšak oprávněnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání tím není dotčena.

4) Právo vznést námitku 

Z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Po vznesení námitky nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování není určeno k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (viz čl. 21[1] GDPR, tzv. "omezené právo vznést námitku"). V takovém případě musíte prokázat důvody pro vznesení námitky, které vycházejí z vaší konkrétní situace.

Kromě toho máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, a to bez uvedení důvodů.

5) Uplatnění

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. V takovém případě prosím uveďte název dotčené webové stránky a připojte odpovídající identifikaci své osoby.

6)    Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.
Sdílet stránku na sociálních sítích